روسیه – عزیمت ژان – ایوو لودریان (۲۰ جون ۲۰۱۷ / ۳۰ جوزا ۱۳۹۶)

آقای ژان – ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه عازم مسکو گردید.

JPEG

موصوف با آقای سِرگی لاوروف همتایی روسی اش ملاقات نمود، و گفتگوی های ذوات فوق الذکر درمورد موضوعات عمده مربوط به اخبار روز بین المللی، منجمله جریان اوضاع در کشورهای سوریه و اوکراین، مسئلهء مبارزه با دهشت افگنی و بخش همکاری دوجانبه مان، تمرکز داشت.

JPEG

آقای ژان – ایوو لودریان طی این سفراش به کشور روسیه، گفتمان ها و تبادل نظریاتی بسطح عالی دیگری را نیز با مقامات روسی انجام داد.

JPEG

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/russie/evenements/article/russie-deplacement-de-jean-yves-le-drian-20-06-17

تاریخ نشر 21/06/2017

قسمت بالایی صفحه