روسیه – حقوق بشر – دومین سالگرد مرگ بوریس نیمتسوف (۲۷ فبروری ۲۰۱۷ / ۹ حوت ۱۳۹۵)

دو سال قبل از امروز، در شب بین ۲۷ و ۲۸ فبروری ۲۰۱۵ مصادف به (۸ و ۹ حوت ۱۳۹۳)، بوریس نیمتسوف، مدافع شجاع اصل مردم سالاری و آزادی، در شهر مسکو بقتل رسید.

JPEG

فرانسه از روند فعال تحقیقات عدلی و قضأیی در کشور روسیه توقع دارد تا وضاحت و شفافیت کامل را در قبال این جنایت ارائه نماید.

JPEG

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/russie/evenements/article/russie-droits-de-l-homme-deuxieme-anniversaire-de-la-mort-de-boris-nemtsov-27

تاریخ نشر 28/02/2017

قسمت بالایی صفحه