روسیه – حقوق بشر – حالت و شرایط والانتینا چِرِواتینکو (۶ جون ۲۰۱۷ / ۱۶ جوزا ۱۳۹۶)

ما از انجام بازجویی و تحقیقات عدلی از خانم والانتینا چِرِواتینکو، رئیسهء انجمن "زنان دو دون" مضطرب و نگران استیم.

خانم والانتینا چِرِواتینکو برندهء جایزه حقوق بشر فرانسه – آلمان در سال ۲۰۱۶ میلادی (۱۳۹۵ هجری شمسی)، بخصوص برای زحمت و فعالیت اش به نفع برگشت آرامش و فرونشاندن تنش در روابط روسیه و اوکراین، بود.

اتهامات وارده به موصوفه و پیگرد خانم والانتینا چِرِواتینکو که بتاریخ ۲ جون (۱۲ جوزا) تأیید گردید، نخستین پرونده جزایی باز شده را بر اساس قانون روسیه درمورد انجمن های غیر حکومتی موسوم به "عناصر خارجی" تشکیل می دهد.

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/russie/evenements/article/russie-droits-de-l-homme-situation-de-valentina-tcherevatienko-06-06-17

تاریخ نشر 19/06/2017

قسمت بالایی صفحه