روسیه – تظاهرات (۲۷ مارچ ۲۰۱۷ / ۷ حمل ۱۳۹۶)

به روز یکشنبه ۲۶ مارچ (۶ حمل) تظاهرات برضد فَساد در روسیه ممنوع و یا منجر شد به بازداشت تعداد کثیری ازمظاهره کنندگانی که متوسل به خشونت نگردیده بودند.

JPEG

بروز این وضع باعث نگرانی و استشعار شدید فرانسه شده است.

آزادی‌ های تجمعات، جلسات، انجمن‌ها و بیان، آزادی‌های بنیادینی محسوب می گردد، و قانون اساسی روسیه و تعهدات بین‌المللی ای که روسیه عقد کرده، محافظ این اساسات است. ما از سران روسی مطلبیم تا به این تعهدات پابند باشند

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/russie/evenements/article/russie-manifestations-27-03-17

تاریخ نشر 30/03/2017

قسمت بالایی صفحه