روسیه – اوکراین – ابلاغیهء آقای ژان–ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه فرانسه (۷ سپتامبر ۲۰۱۹ / ۱۶ سنبله ۱۳۹۸)

من از تصمیم مورخ ۷ سپتامبر (۱۶ سنبله) فِدِراسیون روسیه و جمهوری اوکراین مبنی بر تبادله هفتاد تن از محبوسین فی مابین مملکتین استقبال و تمجید می نمایم. این تبادله اسرأ مشمول بیست و چهار ملاح اوکراینی است که بعد از وقوع حادثهء بحری کرچ بتارخ ۲۵ نوامبر ۲۰۱۸ میلادی (۴ قوس ۱۳۹۷ هجری شمسی) در فِدِراسیون روسیه محبوس گردیدند. جمهوری فرانسه بعد از حادثه متذکره متوالیاً رهایی شان را تقاضا می کرد، و من خودم خانواده های این محبوسین را بتاریخ ۳۰ می (۹ جوزا) گذشته در شهر کیِف ملاقات نمودم. من از اینکه آحاد مذکور توانستند نزد اقارب شان برگردند، احساس شعف و مسرت خاص می نمایم.

JPEG

اقدام به این حرکت، گواه جزم عزم فِدِراسیون روسیه و جمهوری اوکراین به ازسرگیری گفتگو است. این امر به ایجاد دوبارهء جو و فضای اعتماد میان طرفین مناقشه درچوکات مذاکرات موسوم به قالب / "فورمات" نورماندی کمک خواهد کرد، و به مردم امید گشایش دریچه ختم یک جنگ پنجساله ای را که کماکان از ایشان هر ماه دهه ها قربانی می گیرد، احیأ می سازد.

جمهوری فرانسه درکنار جمهوری فِدِرال آلمان از بذل تلاش های جانبین معضله در راستای کسب پیشرفت های جدید عملی طی هفته های آینده پشتیبانی می کند. اولویت به تحکیم آتش بس، قطع مداخله و مخاصمه، و خروج اسلحه ثقیل، ماین روبی و تعمیل تدابیر بشردوستانه عاجل بنفع مردمان منطقهء دونبَس داده خواهد شد. جمهوری فرانسه نیز جهت رهایی همه زندانیان منوط به جنگ، عمیقاً آرزومند پیشرفت ها در تطبیق بخش های سیاسی و بشردوستانهء توافقنامه های مینسک است ؛ این پیشرفت ها در داخل گروه تماس سه جانبه رهبری می شود.

JPEG

جنگ جاری در جمهوری اوکراین، در قلب اجندآی کاری جلسهء شورای همکاری فرانسه – روسیه متمرکز بر مسائل امنیتی قراردارد ؛ بروز دوشنبه، من درکنار وزیر دفاع کشور در این جلسه همکاری مملکتین واقع شهر مسکو اشتراک می ورزم.

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/ukraine/evenements/article/russie-ukraine-declaration-de-jean-yves-le-drian-ministre-de-l-europe-et-des

تاریخ نشر 16/09/2019

قسمت بالایی صفحه