روز طعم غذاهای فرانسوی سال ۲۰۱۶ : کودکان انجمن "پِلیکان" با هنر آشپزی فرانسه آشنا می شوند [fr]

انجمن فرانسوی"لو پِلیکان" که از سال ۲۰۰۱ بدینسو در افغانستان فعالیت دارد، امسال درعملکردی بمناسبت "روز طعم غذاهای فرانسوی" شریک ساخته شد. این روز خاص طعم غذاها از سوی سفارت فرانسه در کابل انسجام یافته بود.

JPEG - 34.8 kb
L’atelier de peinture sur oeuf ...

کارگاه رسامی بالای تخم ...

در چوکات عملکرد جهانی اختصاص یافته به روز طعم غذاهای فرانسوی که برای دومین سال متوالی در کابل برگزار شد، سفارت فرانسه با مسرت از ۳۰ طفل ناشنوآ و لال مربوط به انجمن فرانسوی "لو پِلیکان" پذیرایی نمود.

در این محفل، پییر – ایوو ادم، سرآشپز سفارت با ارائه یک کارگاه نقش و نگار بر تخم ها و درس تعبیه خوراکه شیرینی بنام "مورنگ" چاکلیت دار مهمانان کوچک خودرا متعجب گردانید.

JPEG - 32.6 kb
... et celui de glaçage de meringues.

... و آشپزخانهء تعبیه "مورنگ"

درحالیکه کودکان با کنارگذاشتن چند لحظه رنج زندگی روزانه، مصروف بازی شکار تخم های چاکلیتی شدند، اما طنین صدای خنده و لبخند های معصومانه شان فضأی باغ سفارت را پیهم پرشور و رنگین می ساخت. بعد از تفرج، کودکان "لو پِلیکان" دعوت به صرف ناشتا با آقای ژان – میشل مارلو، سفیر فرانسه در افغانستان شدند و محفل با این عصریه صمیمانه اختتام یافت.

JPEG - 40.3 kb
Le goûter des enfants.

عصریهء اطفال

جهت دریافت معلومات مزید دربارهء فعالیت های انجمن "لو پِلیکان"، اینجا کلیک کنید :

http://www.lepelican.org/
PNG

تاریخ نشر 24/05/2016

قسمت بالایی صفحه