روز جهانی کتاب و حق مولف (۲۳ اپریل ۲۰۱۹ میلادی / ۳ ثور ۱۳۹۸ هجری شمسی) [fr]

روز جهانی کتاب و حق مولف فُرصت انجام بزرگداشتی است به منظور ترویج حظ ولذت بردن از کتب و مطالعه. در روز ۲۳ اپریل (۳ ثور) هر سال جهت ثبوت بُرد و تأثیرات مثبت و عمیق کتب، جشن ها و محافل خاصی در سراسر جهان برپا می گردد. اثرگذاری مفید و ماندگار کتب رابطه ای است که گذشته را با آینده پیوند می دهد، و پَلی بشمار می آید میان نسل ها و فرهنگ های مختلف.

JPEG

این روز خاص، به کتب و نویسندگان حرمت جهانی می گزارد، و دسترسی حداکثر مردم و شائقین مطالعه را به کتب ترغیب و تشویق می کند. کتاب بذات خود فراتر از مرزهای جغرافیایی محسوس، مظهر زیباترین بدعت مشارکت مفکوره ها است، و چون ابزار نیرومندی در راستای مبارزه علیه فقر و قیام یک صلح پایدار، موثر و کارساز واقع می گردد.

JPEG

در تدویر بیست و چهارمین دور روز جهانی کتاب و حق مولف به افتخار ادبیات و مطالعه، به زبان های محلی ارجگزاری می شود. هدف برنامه متذکره یادآوری از نقش اساسی این زبان ها در بیان تنوع فرهنگی است. کتاب که در اصل ناقل واقعی شناخت و دانش محسوب می گردد، با حفظ و ارزش دهی به فرهنگ، هویت و زبان مردمان، زمینهء تقرب ایشان را بدور یک میراث جهانی فراهم می سازد.

جهت دریافت معلومات مزید و جامع درعرصه : https://fr.unesco.org/commemorations/worldbookday

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه