روز جهانی معارف - (۲۴ جنوری ۲۰۱۹ / ۴ دلو ۱۳۹۷)

"تعلیم و تربیه قوی ترین سلاحی است که می توان برای تغییر جهان از آن استفاده کرد". – نِلسون ماندِلا

JPEG

تأمین معارف باکیفیت (https://twitter.com/hashtag/QualityEducation?src=hash) برای تضمین یک انکشاف دوامدار یک اصل اساسی توصیف می گردد. بیایید تا بمناسبت گرامیداشت از نخستین روز جهانی معارف (https://twitter.com/hashtag/Journ%C3%A9edel%C3%89ducation?src=hash)، در راستای تبدیل این اولویت به یک واقعیت، تعهد بسپاریم !

JPEG لیسه عالی استقلال کابل

فرانسه (https://twitter.com/franceonu) درحالی از روز جهانی معارف تجلیل بعمل میآورد که تطبیق یک ساختار آموزش و پرورش باکیفیت در افغانستان (https://twitter.com/hashtag/Afghanistan?src=hash) آرزو و تعهداش است. این کشور درعرصه های تعلیم و تربیه، شیوهء تدریس، زبانشناسی و همچنان بازسازی و حفظ و مراقبت عمارات، با افتخار و مسرت از لیسه های ملالی و استقلال کابل (https://twitter.com/hashtag/Kabul?src=hash) پشتیبانی می کند.

JPEG لیسه عالی ملالی کابل

تاریخ نشر 27/01/2019

قسمت بالایی صفحه