روز جهانی غذا (۱۶ اکتوبر ۲۰۱۸ / ۲۴ میزان ۱۳۹۷)

فرانسه بمناسبت گرامیداشت از روز جهانی غذا یادآهانی می کند که همین اکنون ۸۲۱ میلیون انسان در سوء تغذی و عدم مصونیت غذایی مزمن بسر می برند. (نظر به گزارش منتشره سازمان
ملل متحد برای خوار و بار و زراعت (فاو) درمورد وضع و شرایط مصونیت غذایی و تغذی)

JPEG

فرانسه در مطابقت با دست آوردهای مورخ ۸ فبروری (۱۹ دلو) گذشته کُمیته بین الحکومتی همکاری بین المللی و انکشاف -(سی.آی.سی.آی.دی.)، امداد اش را بخصوص در قارهء افریقا و مشخصاً در ساحل درعرصه های انکشاف روستایی ادغامی و زراعت خانوادگی، بهبود تغذی اهالی و رویکردهای ارضی و رشته ها تقویت می بخشد. فرانسه از طریق مجرای چند جانبه، مقدار سهم و کمک اش را خاصتاً به سازمان ملل متحد برای خوار و بار و زراعت – (فاو)، و مشخصاً درمورد مسائل مربوط به تطابق صنعت زراعت با تغییر اقلیم، اشتغال جوانان روستایی، انعطاف پذیری و مقاومت باشندگان ساحل و به برنامه غذأیی جهانی - (پام)، علی الخصوص در امر مبارزه برضد پدیدهء عدم مصونیت غذأیی بذریعهء انجام عملیات در ساحل و شاخ قارهء افریقا، تحکیم می بخشد.

JPEG

فرانسه خاصتاً بذریعه بستهء اهدأ بنفع امداد غذأیی برنامه ریزی شده با هزینهء به مبلغ ۳۴ میلیون یورو در سال جاری ۲۰۱۸ میلادی (۱۳۹۷ هجری شمسی) دست اندرکار است. از چندین سال بدینسو، فرانسه از یک ابتکاری بسود انعطاف پذیری و استقامت جوامع روستایی در سِنِگال پشتیبانی می کند. انجمنی با مخفف "ای.ای.پی." در نایجر با اکمال اماکن طعامخوری مکاتب و احیأ و ترمیم اراضی، از یک رویکار تحکیم انعطاف پذیری و مقاومت جوامع در مقابل عدم مصونیت غذایی حمایت می کند.

فعالیت آژانس انکشافی فرانسه - (ای.اف.دی.) با حمایت از تحول نظم های فلاحتی به سمت عملکردهای مثمرتر، منصفانه تر، زیست محیطی تر و مقاوم و انعطاف پذیر در برابر تغییرات اقلیمی و دیگر خطرات، و با درنظرداشت بهتر تأثیرات بالای تغذی و صحت، نیز در بهبود مستمر شرایط زندگی خانوارهای روستایی و شهری سهم می گیرد. آژانس انکشافی فرانسه - (ای.اف.دی.) با پشتیبانی از تشدید زراعت – زیست حیاتی و ترتیب بندی و مدیریت چهره های زراعت پایدار، در نیل به این اهداف سهیم است. در سال ۲۰۱۶ میلادی (۱۳۹۵ هجری شمسی)، امداد مالی آژانس انکشافی فرانسه - (ای.اف.دی.) بسود مصونیت غذایی در جنوب صحرای افریقا به مبلغ ۶۰۳ میلیون یورو صعود کرد.

JPEG

فرانسه فعالان امور انکشافی را جهت عقب راندن عدم مصونیت غذایی و سوء تغذی ای که امروز از هر نُه نفر در جهان حیات بیش از یک نفر را تهدید نموده و آسیب پذیر می سازد، ترغیب به بسیج می کند. فرانسه در خط السیر آخرین وضعیت و حالت مصونیت غذایی و تغذی در جهان که بر رابطه میان عدم مصونیت غذایی و تغییر اقلیم انگشت می گذارد و بیانگر پیوند بین دگرگونی، واقعات حاد اقلیمی و بروز مجدد گرسنگی است، می خواهد تا بذل سعی و تلاش های همگانی در راستای مبارزه علیه تغییر اقلیم فروکش نکند.

فرانسه طی ماه های آینده یک راهبرد بین المللی جدیدی را برای مصونیت غذایی تصویب خواهد کرد.

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/sante-securite-alimentaire-nutrition-et-agriculture-durable/actualites-et-evenements-sur-les-themes-de-la-sante-de-la-securite-alimentaire/actualites-et-evenements-lies-a-la-securite-alimentaire-et-a-l-agriculture/article/journee-mondiale-de-l-alimentation-16-10-18

تاریخ نشر 18/10/2018

قسمت بالایی صفحه