روز جهانی علیه گرسنگی (۱۵ جون ۲۰۱۸ / ۲۵ جوزا ۱۳۹۷)

در مقطع گرامیداشت از روز جهانی علیه گرسنگی، فراموش نکنیم که ۸۱۵ میلیون انسان در جهان گرفتار سوءتغذی بوده، و به عبارت دیگر از هر ۹ انسان در روی زمین یک تن درگیر منجلاب سوءتغذی است. در میان این کتلهء متضرر و آسیب پذیر، ۱۲۴ میلیون انسان در ۵۱ سرزمین و کشور جهان، از عدم مصونیت غذایی شدید رنج می برند.

JPEG

با وجود بذل سعی و تلاش جامعهء بین المللی برای مبارزه با این آفت بشری، این ارقام عمدتاً به دلایل بروز و تداوم منازعات (یمن، بحران سوریه، سودان جنوبی) و پدیده های اقلیمی حاد (خشکسالی در جنوب افریقا و بخصوص در ساحل) از دو سال بدینسو رو به افزایش نهاده است.

JPEG

جمهوری فرانسه در راستای مبارزه علیه گرسنگی بسیج بوده، و جهت تقویه انعطاف پذیری و مقاومت مردمان و زمینه سازی برای برگشت به خودکفایی غذایی، که چه این امر در وضعیت اضطراری و یا در صورت عدم مصونیت غذایی مزمن باشد، خاصتاً از ورای کمک های غذایی برنامه ریزی شده (مبلغ ۳۴ میلیون یورو در سال ۲۰۱۸ میلادی / ۱۳۹۷ هجری شمسی) جد و جهد می ورزد. درکنار امداد غذایی تهیه وتعبیه شده بواسطهء راهکارهای خلاق مانند انتقال پولی، جهت کمک به ازسرگیری فعالیت محلی تولیدی، بازاریابی و همچنان تحریض اقتصاد و اشتغالزایی، خریداری مواد غذایی در بازارهای محلی و منطقوی تشویق و ترغیب می گردد.

JPEG

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/sante-securite-alimentaire-nutrition-et-agriculture-durable/actualites-et-evenements-sur-les-themes-de-la-sante-de-la-securite-alimentaire/actualites-et-evenements-lies-a-la-securite-alimentaire-et-a-l-agriculture/article/journee-mondiale-contre-la-faim-15-06-18

تاریخ نشر 19/06/2018

قسمت بالایی صفحه