روز جهانی صحت – ۷ اپریل ۲۰۱۹ / ۱۸ حمل ۱۳۹۸

روز جهانی صحت از سوی سازمان جهانی صحت (او.ام.اس.) هر سال بتاریخ ۷ اپریل (۱۸ حمل) که مصادف است به روز ایجاد این سازمان در سال ۱۹۴۸ میلادی (سال ۱۳۲۷ هجری شمسی)، برگزار می گردد. امسال از این روز تحت شعار "پوشش صحی جهانی" (سی.اس.یو.) تجلیل بعمل آمد.

PNG

"پوشش صحی جهانی" چیست ؟

هدف از پوشش جهانی در بخش صحت، عملکرد در راستای دسترسی جمیع انسان ها به عرضهء خدمات صحی بدون تقبل مشکلات مالی است.

نظر به دیدگاه و موقف سازمان جهانی صحت (او.ام.اس.)، اجرای این امر مستلزم چهار اصل ذیل است :

- یک ساختار صحی مستحکم، موثر با مدیریت سالم ؛

- تداوی با هزینهء قابل برداشت ؛

- دسترسی به ادویه و فنآوری طبی ؛

- تعداد کافی کارمندان صحی تعلیم یافته و پُرانگیزه.

"پوشش صحی جهانی" هدف فقرهء ۳،۸ اهداف انکشاف پایدار (او.دی.دی.) را تا سال ۲۰۳۰ میلادی (۱۴۰۹ هجری شمسی) تشکیل می دهد، و دربرگیرنده دو رُکن آتی است : پوشش عرضهء خدمات صحی عمده (هدف فقرهء . ۱.۸.۳ ) و حفاظت صحی درعرصهء صحت (هدف فقرهء . ۲.۸.۳).

بتاریخ ۲۳ سپتامبر ۲۰۱۹ میلادی (اول میزان ۱۳۹۸ هجری شمسی)، رهبران جهان جهت تدویر یک جلسه بسطح بُلند درمورد "پوشش صحی جهانی"، حین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در شهر نیویارک گردهم خواهند آمد. آنها جهت درآوردن "پوشش صحی جهانی" به یک واقعیتی در سرتاسر دنیا، جد و جهد خواهند ورزید.

JPEG

جمهوری فرانسه "پوشش صحی جهانی" (سی.اس.یو.) را منحیث یک اصل رهنمود در پلان راهبردی صحت جهانی ۲۰۱۷ – ۲۰۲۱ میلادی (۱۳۹۶ – ۱۴۰۰ هجری شمسی) پذیرفته است.

جمهوری فرانسه جهت رسیدن به هدف تأمین "پوشش صحی جهانی" در سرتاسر جهان، از عملکرد سازمان جهانی صحت (او.ام.اس.) و دیگر فعالان امور صحت جهانی پشتیبانی کامل می کند.

جهت دریافت معلومات مزید :
https://onu-geneve.delegfrance.org/Journee-mondiale-de-la-sante-7-avril-2019

تاریخ نشر 11/04/2019

قسمت بالایی صفحه