روز جهانی تشناب ها (۱۹ نوامبر ۲۰۱۷ / ۲۸ عقرب ۱۳۹۶)

در جهان ۲،۴ میلیارد انسان از انتظامات صحی بدوی محروم اند ؛ ۱،۸ میلیارد تن دیگر از منبع آبی ملوث و آلوده با مواد فاضله انسانی و حیوانی استفاده می کنند. ارقام فوق خیلی نگران کننده است.

JPEG

دسترسی به تشناب ها و اماکن حفظ الصحه در قلب ششمین هدف برنامهء انکشاف پایدار درمورد آب و تصفیه یا پاکسازی برای اجندآی سال ۲۰۳۰ (۱۴۰۹) جا دارد. از شش سال بدینسو، سعی و تلاش ها خاصتاً در امر دسترسی به آب آشامیدنی تمرکز داشته است، ولی درمورد پاکسازی یا تصفیه کارهای بیشتری در راه است.

وزارت اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه در راستای عمومی سازی دسترسی به آب آشامیدنی، منزه و پاک و قابل دسترس و حصول، و تصفیه یا پاکسازی برای همگان، جد و جهد می ورزد : انجام امور جهت تحکیم حکومتداری جهانی آب و تعمیل حق استفاده از آب آشامیدنی و تصفیه که از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۰ میلادی (۱۳۸۹ هجری شمسی) منحیث حق بنیادین برسمت شناخته شد.

آژانس انکشافی فرانسه (ای.اف.دی.) که در زمینه از سوی وزارت امور خارجه وظیفه دار شده است، مبلغ ۲،۱ میلیارد یورو مجوز تمویل های مالی را به سکتور آب بنفع کشورهای خارجی، ۵۲ میلیون یورو را به سرزمین های ماورالبحر، یعنی افزایش %۳۰ نسبت بسال ۲۰۱۵ میلادی (۱۳۹۴ هجری شمسی) را قبول و تأیید نمود. یک ثلث این تعهدات مربوط به بخش تصفیه یا پاکسازی می شود. موازی با این اجراآت، ۲۶۰ رویکار همکاری غیر متمرکز اجتماعات اراضی فرانسه که به سکتور آب و زباله ها در جهان اختصاص یافته است، روی دست کار است.

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/aide-au-developpement/evenements-et-actualites-sur-le-theme-du-developpement/actualites-2017-sur-le-theme-du-developpement/article/journee-mondiale-des-toilettes-19-11-17

تاریخ نشر 03/12/2017

قسمت بالایی صفحه