روز جهانی امداد بشردوستانه - (۱۹ آگست ۲۰۱۹ / ۲۸ اسد ۱۳۹۸)

جمهوری فرانسه بمناسبت گرامیداشت از روز جهانی امداد بشردوستانه یادآهانی بعمل می آورد که فعالیت بشردوستانه یک ستون سیاست خارجی این کشور را تشکیل می دهد.

JPEG

پلان راهبردی امور بشردوستانه سال های ۲۰۱۸ – ۲۰۲۲ میلادی (سال های ۱۳۹۷ – ۱۴۰۱ هجری شمسی) جمهوری فرانسه که سال گذشته تصویب گردید، یک مرحله جدیدی را در راستای تعهداش به فعالیت بشردوستانه رقم زد. سه برابر ساختن امداد بشردوستانه فرانسه که در اثر آرزو و تصمیم رئیس جمهوری فرانسه صورت پذیرفت، مبلغ عمومی اختصاصیه ۱۵۰ میلیون یورو را به ۵۰۰ میلیون یورو تا سال ۲۰۲۲ میلادی (۱۴۰۱ هجری شمسی) صعود بخشید، و بدین منوال زمینهء ارائهء پاسخ به بحران های کنونی ای که طالب نیازمندی های روزافزون در بخش کمک بشردوستانه است، فراهم گردید.

جزم عزم مذکور با پاسخ دهی به نیازمندی های حیاتی آنی مردمان متضرر از بحران های گوناگون (یعنی، دسترسی به آب آشامیدنی و تصفیه و پاکسازی،غذا، مراقبت های صحی، اعمار سرپناه وغیره)، بیشتر مبین همبستگی با ایشان است، و در تثبیت ساحات متأثر از بحران سهم می گیرد. مرکز عملیات بشردوستانه و باثبات سازی مرکز بحران و حمایت (سی.دی.سی.اس.) وابسته به وزارت اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه در همکاری تنگاتنگ با کارکنان امور بشردوستانه و فعالان رسمی و خصوصی به چنین بحران ها پاسخ فوری می دهد.

مرکز بحران و حمایت (سی.دی.سی.اس.) جهت موثریت هرچه بیشتر پاسخ دهی، منبعد ذخایر بشردوستانه منطقوی منقسم در چهار ساحه ذیل : فرانسه، کارائیب ها، پاسیفیک و بحر هند را بمنظور ارسال عاجل مواد لازمه و ضروری به مناطق جغرافیایی مربوطه در اختیار خویش دارد. این مرکز نیز تحکیم مشارکت ها میان وزارت اروپا و امور خارجه کشور و شرکت ها، بنیادهای شرکت ها، بنیادهای خانوادگی و انجمن های را که بسطح بین الملل درعرصهء امداد بشردوستانه جد و جهد می ورزند، پیگیری می کند.

JPEG

فعالان امور بشردوستانه جهت امداد رسانی به میلیون ها انسانی که ضرورت به تعاون دارند، دلیرانه و اکثراً به قیمت جان و حیات شان، یک عملکرد اساسی را جهت کاهش درد و رنج قربانیان درگیری های مسلحانه، آفات طبیعی یا دیگر حالات اضطراری به پیش می برند. جمهوری فرانسه از تعهد و ایثار شان درعرصه استقبال و تمجید می کند. تأمین محافظت، امنیت شان، و مبارزه علیه معافیت از اعمال ارتکاب یافته بالای شان یکی از اولویت های مان را تشکیل می دهد. ما بسیج مان را بخصوص در بطن نهادهای بین المللی جهت تعمیم احترام به حقوق بین المللی امور بشردوستانه، تأمین حفاظت افراد ملکی در منازعات بذریعهء دسترسی بشردوستانه مطمئن و بدون مانع، قید و شرط، و اجازهء فعالان امور بشردوستانه به انجام مأموریت شان در فضای امن دنبال خواهیم نمود. جمهوری فرانسه با همگامی و همسویی جمهوری فِدِرال المان علمبردار یک ابتکار بشردوستانه است، یعنی یک فراخوان عملکرد بشردوستانه ای که در اول اپریل ۲۰۱۹ میلادی (۱۲ حمل ۱۳۹۸ هجری شمسی) در شهر نیویارک اعلام و راه اندازی گردید. دو وزیر مملکتین در حاشیهء مجمع عمومی سازمان ملل متحد، یک اعلامیهء سیاسی ای که تدابیرعملی را برای تکمیل این اهداف مشخص و واضح می سازد، معرفی خواهند نمود.

جهت دریافت معلومات مزید :

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-humanitaire-d-urgence/actualites-et-evenements/evenements/article/journee-mondiale-de-l-aide-humanitaire-19-08-19

تاریخ نشر 27/08/2019

قسمت بالایی صفحه