روز جهانی امداد بشردوستانه (۱۹ آگست ۲۰۱۸ / ۲۸ اسد ۱۳۹۷)

جمهوری فرانسه بمناسبت بزرگداشت از این روز جهانی، تذکار می دهد که فعالیت بشردوستانه یک ستون سیاست خارجی اش را تشکیل می دهد.

JPEG

این سیاست خارجی جمهوری فرانسه، همبستگی با مردمان متضرر از هرنوع بحران ها، با پاسخگویی به ضروریات اساسی و حیاتی شان، یعنی دسترسی به آب و پاکسازی، غذا، معالجه و مراقبت صحی، ساخت و ساز سرپناه ها وغیره را بازتاب می دهد، و این سیاست در باثبات ساختن مناطق مواجه با بحران ها کمک کرده و موثر تمام می شود. (https://grandformat.diplomatie.gouv.fr/10anscdcs/) مرکز بحران و حمایت (سی.دی.سی.اس.) وزارت اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه که بتازگی از دهمین سالروز ایجاداش جشن گرفته شد، به بحران ها پاسخ حرفوی می دهد، و با ایفای نقش قاطعانه درعرصه های کمک بشردوستانه، ثبات آوری، همسویی و همگامی حین خروج از بحران، زمینهء محدود ساختن حداکثر زمان واکنش را فراهم می کند.

جمهوری فرانسه از تعهد کارکنان امور بشردوستانه که اکثراً به قیمت جان شان به مردمان مایحتاج و مستضعف کمک می رسانند، ستایش و قدردانی می کند.

JPEG

این کارکنان، جهت کمک رسانی به میلیون ها انسانی که در سراسر جهان به معاونت بشردوستانه ضرورت دارند، با شجاعت و ایثار یک عملکرد مبرم و اساسی را در راستای کاهش درد و رنج قربانیان درگیری های مسلحانه، آفات طبیعی و دیگر حالات اضطراری به بیش می برند.

حفاظت از این افراد مظلوم و عذابدیده، تأمین امنیت شان و مبارزه علیه معافیت از اعمال انجام یافته بالای شان، یک اولویتی برای جمهوری فرانسه محسوب می گردد. ما بسیج مان را بخصوص در داخل نهادهای ملل متحد جهت ارجگزاری به حقوق بین المللی امور بشردوستانه، تأمین حفاظت از افراد ملکی در منازعات بواسطهء دسترسی مطمئن، بدون قید و شرط و موانع در امر رسانیدن امداد لازمه به افراد مستحق و صدور اجازه به فعالان امور بشردوستانه جهت انجام مأموریت شان در فضای امن، پیگیری خواهیم نمود.

JPEG

در مقابل افزایش سرسام آور بحران ها، تداوم و ماهیت های بیشتر از پیش بغرنج آن، ضرورت ها به امداد بشردوستانه در جهان پیهم رو به تصاعد نهاده است. آقای ژان - ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری تأکید بر ارائهء جواب های عملی ورزید :

- پلان راهبردی امور بشردوستانه سال های ۲۰۱۸ – ۲۰۲۲ میلادی (۱۳۹۷ – ۱۴۰۱ هجری شمسی) (https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-humanitaire-d-urgence/strategie-humanitaire-de-la-france-2018-2022/) جمهوری فرانسه افزایش سه برابری کمک ها را در دوران مذکور یا به عبارت دیگر، هزینهء به مبلغ ۵۰۰ میلیون یورو را در سال مدنظر گرفته است. (...)

- مشارکت ها تقویت یافته است. (...)

- مرکز بحران و حمایت (سی.دی.سی.اس.) وزارت اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه در ماه جون ۲۰۱۸ میلادی (جوزا/سرطان ۱۳۹۷ هجری شمسی) یک میثاق مشارکت را با صلیب سرخ فرانسه امضأ کرد. (...)

جهت دریافت معلومات جامع و مزید در زمینه :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-humanitaire-d-urgence/actualites-et-evenements/evenements/article/journee-mondiale-de-l-aide-humanitaire-19-08-18

تاریخ نشر 26/08/2018

قسمت بالایی صفحه