روز جهانی امداد بشردوستانه (۱۹ آگست ۲۰۱۶ / ۲۹ اسد ۱۳۹۵)

فرانسه بمناسبت روز جهانی امداد بشردوستانه نزد کارمندان امور بشردوستانه ادأی احترام و سپاس می نماید.

کارمندان امور بشردوستانه به مردم نیازمند در سرتاسر جهان، و بخصوص به ۶۵ میلیون تنی که مجبور به ترک منازل شان می شوند، کمک رسانیده و از آنها حفاظت می نمایند.

فعالان امور بشردوستانه که در شرایط هر روز دشوارتر و اکثراً به قیمت جان شان کار می کنند، مدام متحمل حملات عمدی می شوند. این به مسئولیت دول برمی گردد تا برای فعالیت شان سهولت ایجاد نموده و حقوق بین الملل و اصول عملکرد بشردوستانه را در همه نقاطق سرزمین شان مراعات نمایند. عاملین تجاوز و نقض قوانین مذکور نباید در بی کیفری و معافیت بسربرند.

امنیت کارمندان امور بشردوستانه باید تأمین شود. فرانسه در ساحهء عمل با تمام شرکای اش دست اندرکار است و در داخل شورای امنیت سازمان ملل متحد که در این راستا قطعنامه های را به تصویب رسانیده است، بسیج می باشد. ما از جامعه بین المللی، خاصتاً حین سی و دومین کنفرانس بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر در ماه دسامبر ۲۰۱۵ و بمناسبت اولین مجلس امور بشردوستانه جهانی در ماه می ۲۰۱۶، خواستیم تا فعالان امور بشردوستانه را محافظت و حقوق بین المللی بشردوستانه را کاملاً احترام نماید.

طی ۱۹ سال اخیر، ۱۴۵۱ کارمند امور بشردوستانه حین انجام وظیفه به قتل رسیده، ۱۳۵۳ تن مجروح شده و ۱۰۷۶ تن دیگر اختطاف گردیده اند.

جهت دریافت معلومات مزید : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-humanitaire-d-urgence/actualites-et-evenements/evenements/article/journee-mondiale-de-l-aide-humanitaire-19-08-16

تاریخ نشر 21/08/2016

قسمت بالایی صفحه