روز جهانی آزادی مطبوعات (۳ می ۲۰۱۹ / ۱۳ ثور ۱۳۹۸)

جمهوری فرانسه بمناسبت بزرگداشت از روز جهانی آزادی مطبوعات، تعهد موبد و راسخ اش را در راستای تأمین آزادی مطبوعات، آزادی بیان و حفاظت از روزنامه نگران در سراسر جهان، مجدداً تأیید می کند.

JPEG

جمهوری فرانسه یادآور می شود که موجودیت مطبوعات آزاد، مستقل و کثرتگرا، در پیشبُرد مناسب و سالم امور نظام های مردم سالار یک امر عمده بشمار می آید، و این کشور به کارکردهای روزنامه نگاران مقتول، شکنجه شده، محبوس و یا مواجه با تهدیدات بخاطر تعهد شان به رساندن اطلاعات قابل اعتماد و موثق، ادأی احترام می کند.

درحالیکه آزادی مطبوعات و امنیت سر و جان روزنامه نگاران با خطرات و تجاوزات فزاینده ای در جهان مواجه است، و مطبوعات در مقابل چالش جعل معلومات، بخصوص در خطوط مجازی که کار تأیید و ارزیابی رویدادها و اخبار روزنامه نگاران را زیر سوال می برد، واقع شده است، پشتیبانی روزافزون دول از حق مطلع شدن و رساندن اطلاعات قابل اعتماد و تصدیق شده یک امر الزامی محسوب می گردد. در این عرصه ای که حتی چنگ و ناخُن به اساسات نظام مردم سالار مان می زند، فعالان امورعامه به تنهایی قادر به تدوین و ارائهء یک راه حل قاطع نخواهند بود. آنطوریکه آقای ژان – ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه حین کنفرانس تحت عنوان "جوامع مدنی، رسانه ها و مقامات دولتی : نظام های مردم سالار در برابر دستکاری اطلاعات" در ماه اپریل سال ۲۰۱۸ میلادی (ماه های حمل/ثور ۱۳۹۷ هجری شمسی) تذکار داد، این دیگر مربوط به جوامع مدنی می گردد تا جهت تأمین انعطاف پذیری همگانی مان، "عناصر دفاع از وجود" را بسط و انکشاف دهند. ما در ارتباط با موضوع، از برنامهء موسوم به " ابتکار معتمد خبرنگاری" که از سوی انجمن گزارشگران بدون مرز و شرکای شان آغاز گردیده و مقصداش ایجاد یک نظم خود تنظیم کننده ایست که ضامن شفافیت و ارزیابی معلومات باشد، استقبال و تمجید می نماییم.

جمهوری فرانسه در چنین جو و فضایی می خواهد تا به دستورالعمل های ذیل متعهد گردد :

- جمهوری فرانسه درچوکات مقام رهبری اش در رأس گروه هفت کشور صنعتی جهان – "جی.۷" و فراتر، به تأسی از تعهد رئیس جمهوری کشور، برنامهء مسمأ به "مشارکت بین المللی برای اطلاعات و مردم سالاری" را که از سوی انجمن گزارشگران بدون مرز و کُمیسیون بین المللی مستقل اطلاعات و مردم سالاری راه اندازی شده و با صدور اعلامیه مشترک دستکم دوازده رئیس دولت و حکومت حین اجلاس مورخ ۱۱ نوامبر (۲۰ عقرب) گذشته مجتمع پاریس دربارهء صلح مورد استقبال و قدردانی واقع گردید، ارتقا می دهد.

- جمهوری فرانسه امر قرار دادن تأمین امنیت روزنامه نگاران، ارتقا و ترویج آزادی مطبوعات را در قطار یکی از اولویت های پلان راهبردی بین المللی دفاع از حقوق بشری پیگیری خواهد کرد.

JPEG

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/droits-de-l-homme/actualites-et-evenements-sur-le-theme-des-droits-de-l-homme/actualites-2019-sur-le-theme-des-droits-de-l-homme/article/journee-mondiale-de-la-liberte-de-la-presse-3-05-19

تاریخ نشر 07/05/2019

قسمت بالایی صفحه