روز بین المللی چند جانبه گرایی

جمهوری فرانسه درحالیکه اصل چند جانبه گرایی با چالش های بی سابقه ای مواجه گردیده و تعداد کثیری از فعالان می کوشند تا نظام چند جانبه گرا را مورد پرسش قرار داده و تضعیف نمایند، متعهد به تحکیم، اضطلاع و تجدید اصل مزبور است.

اصل چند جانبه گرایی چیست ؟

"زیرا چند جانبه گرایی، قاعدهء حق است، تبادله و مراوده میان مردمان است، مساوات میان هر کدام مان است، و این اصلی است که زمینهء ایجاد صلح و غلبه بر هر یک از چالش های مان را فراهم می کند." – متخذی از بیانیهء آقای امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه حین برگزاری اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ماه سپتامبر سال ۲۰۱۷ میلادی / ماه های سنبله/میزان سال ۱۳۹۶ هجری شمسی -

چند جانبه گرایی عبارت است از مبارزهء جمعی و تفاهمی برضد تعاملاتی که منوط به موارد متعددی می گردد - (یعنی، صلح، اقلیم، محیط زیست، مبارزه علیه دهشت افگنی، صحت وغیره.)

چند جانبه گرایی به معنی :

- ابزار صلح که بهترین وسیلهء تحدید رقابت های بین المللی را تشکیل می دهد ؛

- ابزار جلوگیری و حفاظت در راستای حراست از یک میراث مشترک : یعنی، صلح، حقوق و آزادی ها، و دارایی های عامه (اقلیم و تنوع طبیعی وغیره.)

- ابزار واقعی و ساحوی، با ایجاد نهادهای عدیده بین المللی از هفتاد سال بدینسو که روزانه در راستای تأمین منفعت مشترک فعالیت می ورزد.

نظام چند جانبه گرا آنطوریکه فردای اختتام جنگ جهانی دوم متبادر گردیده و اهتمام یافت، معذلک از سوی بعضی فعالان و سلوک ها تحت تهدید قرار دارد. نظریهء استقرار یک نظم بین المللی مبتنی بر قواعد که متضمن امنیت، رفاه و شکوفایی مان است، برای همگان واضح و ساطع نیست.

تعهد به یک اصل چند جانبه گرایی متقن و موثر : اتحاد برای چند جانبه گرایی

اکثر چالش های که نظم و نسق بین المللی با آن مواجه است، ایجاب ارائهء یک پاسخ جمعی را می کند. این چالش ها ضرورت به یک اصل چند جانبه گرایی مؤید و تجدید یافته دارد.

مقصد، حفاظت از معیارها، توافقات و تأسیسات بین المللی ای است که امروز در صحنهء جهانی تحت فشار قرار دارد. این امر بخصوص در بخش های حقوق بشر، حق بین المللی امور بشردوستانه و یا هم مبارزه علیه تغییر اقلیم صدق می کند.

چالش های عمومی ای که ما امروز با آن مواجه هستیم، می تواند در طویل المدت عواقب ناگوار و مخربی را نیز در پی داشته باشد. اصل چند جانبه گرایی بهترین وسیلهء محافظت از نسل های آینده توصیف می گردد.

بدین منظور، جمهوری فرانسه و جمهوری فِدِرال آلمان در ماه فبروری سال ۲۰۱۹ میلادی (ماه های دلو/حوت ۱۳۹۷ هجری شمسی) اتحاد برای چند جانبه گرایی را مشترکاً آغاز و راه اندازی نمودند. اتحاد مذکور در عین شبکه آن فعالان کثیری را وفاق و اجماع می بخشد که دیدگاه های مشابه را به اشتراک داشته و در قبال انطباق منافع ملی و دفاع از مایملک و دارایی های مشترک بشر، همسان مضطرب و نگران هستند. اتحاد فوق الذکر تعمیمی و متضمن شرکای سراسر جهان و قدرت های مردم سالاری است که این نگرش چند جانبه گرا را به مشارکت دارند.

این اتحاد یک چهارچوب تشریفاتی و تعارفی نبوده، بل یک شبکه ای است که فُرصت تشکیل ائتلافات نرم و انعطاف پذیر را مساعد می سازد. اتحاد مذکور جهت نیل به اهداف اش درمورد موضوعات مختلف آتی، بر ابتکارات واقعی (https://multilateralism.org/fr/initiatives/) اتکأ می ورزد : یعنی، مسائلی چون حقوق بشر، حق بین المللی امور بشردوستانه، فضای مجازی، فنآوری های فردا، خلع سلاح و نظارت بر اسلحه، دارایی های عامه جهانی و تقویت و اضطلاع نهادهای بین المللی.

اتحاد مزبور جهت پاسخ دهی به تعاملاتی که مایان با آن مقابل هستیم، یک گفتگوی را نیز با فعالان غیر دولتی منحیث طرفین ذیدخل قضیه و شرکای اجتناب ناپذیر به پیش می برد.

جهت دریافت معلومات مزید درعرصه : https://onu.delegfrance.org/journee-internationale-du-multilateralisme

تاریخ نشر 26/04/2021

قسمت بالایی صفحه