روز بین المللی محو خشونت علیه زنان (۲۵ نوامبر ۲۰۱۷ / ۴ قوس ۱۳۹۶)

از روز بین المللی محو خشونت علیه زنان، بروز شنبه ۲۵ نوامبر گذشته (۴ قوس) تجلیل بعمل آمد.

GIF

با گذشت بیش از بیست سال از برگزاری کنفرانس جهانی زنان در شهر بیجینگ پایتخت جمهوری خلق چین در سال ۱۹۹۵ میلادی (۱۳۷۴ هجری شمسی)، این خشونت ها هنوزهم چون پدیده شوم و نکبتی است که هیچ بخش زمین را در امان نمی گذارد. این پدیده تلخ و غیرانسانی واقعیتی است برای یک ثلث زنان در جهان، و حتی در بعضی کشورها برای دو ثلث زنان جوامع. این موارد خشونت مانع مزمنی است فراراه انکشاف بشری، اقتصادی، و تعمیل اهداف توسعهء پایدار.

جمهوری فرانسه به امر مبارزه علیه تمام اشکال و اقسام خشونت های اعمال شده بر زنان و دختران متعهد باقی می ماند. جمهوری فرانسه حین ریاست اش در مقام رهبری شورای امنیت سازمان ملل متحد در ماه اکتوبر امسال (میزان/عقرب ۱۳۹۶)، با تدویر یک گفتمانی بتاریخ ۲۷ اکتوبر (۵ عقرب) بر نقش زنان در پیشگیری و حل و فصل منازعات اکیداْ اصرار ورزید. https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/la-france-a-l-onu/evenements-et-actualites-lies-aux-nations-unies/presidence-francaise-du-conseil-de-securite/presidence-francaise-du-conseil-de-securite-des-nations-unies-octobre-2017/

جمهوری فرانسه با ابتکار ما و کشور هالند، در وضع و تصویب یک قطعنامه مبتنی بر نکوهش خشونت های خانوادگی از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۶ میلادی (۱۳۹۵ هجری شمسی) نیز سعی و کوشش مزید بخرچ داد. ما در زمینه، از تصویب توصیه و دستورالعمل عمومی کُمیته محو تبعیض بر زنان استقبال و تمجید می نماییم. دستورالعمل یادشده خاصتاً واضح ساخته و تأکید می کند که : "آسیب و صدمه رساندن به صحت و حقوق زنان در بخش جنسی و حفاظت (...)، اشکال و انواع خشونت جنسی محسوب می گردد که با درنظرداشت حالات و اوضاع، می تواند به عذاب و شکنجه یا به برخورد ظالمانه، غیرانسانی، ذلت و شرم آور تعبیر شود". http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/71/170
http://www.ohchr.org/FR/HRBodies/CEDAW/Pages/CEDAWIndex.aspx

ما از تمام دول جهان می خواهیم تا میثاق سازمان ملل متحد درمورد امحای تبعیضات علیه زنان و میثاق استانبول شورای اروپا دربارهء جلوگیری و مجادله با خشونت بر زنان و خشونت خانوادگی را بدون شک و شبهه وضع و توشیح نموده و مرعی الاجرا سازند.
لطفاً جهت کسب معلومات لازمه و جامع در زمینه، در اینجا کلیک کنید : http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/fconvention.htm
https://www.coe.int/fr/web/istanbul-convention/about-the-convention

و یا هم :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/droits-de-l-homme/droits-des-femmes/article/journee-internationale-pour-l-elimination-de-la-violence-a-l-egard-des-femmes

تاریخ نشر 29/11/2017

قسمت بالایی صفحه