روز بین المللی سازمان ملل متحد (۲۴ اکتوبر ۲۰۱۸ / ۲ عقرب ۱۳۹۷)

ما، بروز چهارشنبه ۲۴ اکتوبر ۲۰۱۸ میلادی مصادف به ۲ عقرب ۱۳۹۷ هجری شمسی، روز بین المللی سازمان ملل متحد را که در مطابقت با گرامیداشت از هفتاد و سومین سالروز آغاز تطبیق منشور سال ۱۹۴۵ میلادی (۱۳۲۴ هجری شمسی) قرار دارد، تجلیل نمودیم.

JPEG

ما بدین مناسبت علاقه مندی و وابستگی مان را به سازمان ملل متحد، این یگانه سازمان جهانی، تذکار می دهیم. این مرجع جهانی یک مکان واحدی است برای رسیدگی همگانی بذریعهء انجام گفتگوها و تبادل نظریات به چالش های مشترکی که محض بسطح بین المللی حل و فصل می گردد. ما امیدواریم که سازمان ملل متحد نقش کامل خویش را در راستای تأیید چندجانبه گرایی نیرومند و موثری که رئیس جمهوری فرانسه آن را ترویج می دهد، ایفا کند. فرانسه به همین عنوان از اصلاحات بُلند پروازانه ای که انتونیو گوترش، دبیر کُل سازمان ملل متحد روی دست گرفته است، پشتیبانی می کند.

PNG

فرانسه روزانه درعرصهء فعالیت های مقدم، در سازمان ملل متحد مصروف بذل جد و جهد است :

- فرانسه بحیث عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد، مسئولیت های خاصی را در قبال تأمین صلح و امنیت بین المللی بدوش دارد. فرانسه در میان پنج عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد با اعزام ۷۰۰ سرباز، دومین اکمال کننده قوه نظامی دخیل درعملیات حفظ صلح بوده، و پنجمین تمویل کننده مالی این مأموریت محسوب می گردد. فرانسه در تعریف دوران وظیفوی سختگیر و بدیع به هدف تأمین کامل موثریت این چنین عملیات، بخصوص در کشورهای مالی، جمهوری مرکز افریقا، جمهوری دیموکراتیک کانگو و یا لبنان شرکت می ورزد. فرانسه جهت تجلی و تبارز هر چه بهتر نمایندگی شورای امنیت سازمان ملل متحد و چوکات بندی استفاده از حق ویتو حینیکه جنایات دسته جمعی و گسترده بشری رُخ می دهد، به آوردن اصلاحات در شورای مذکور موافقت دارد.

- انکشاف و همکاری بین المللی : فرانسه به بخش های صحت و معارف اولویت می دهد. فرانسه در راستای شمولیت دختران جوان در مکاتب متعهد بوده، و می خواهد تا زمینهء دسترسی مساوی به تعلیم و تربیه، تغذی، عدالت و صحت را فراهم سازد. فرانسه بتاریخ ۲۵ سپتامبر(۳ میزان) گذشته و درحاشیهء مجمع عمومی سازمان ملل متحد حین یک رویداد بسطح عالی که از سوی انگلستان و کانادا مشترکاً تنظیم گردید، موضوع تعاملات تعلیم و تربیه دختران را روی میز بحث و مشافهه گذاشت.

- حقوق بشر و ارزش ها : فرانسه علاقه مندی و وابستگی اش را در حالیکه ما از هفتادمین سالگرد اعلامیه جهانی حقوق بشر مورخ ۱۰ دسامبر سال ۱۹۴۸ میلادی (۱۹ قوس سال ۱۳۲۷ هجری شمسی) منعقده پاریس بزرگداشت بعمل می آوریم، به جهان شمولی حقوق بشر، بخصوص درچوکات شورای حقوق بشر مجدداً تذکار می دهد. هکذأ، خاطر نشان باید ساخت که فرانسه به دورهء کاری سال های ۲۰۲۱ – ۲۰۲۳ میلادی (۱۴۰۰ – ۱۴۰۲ هجری شمسی) شورای حقوق بشر نامزد است. فرانسه ازحرمتگزاری به حقوق بین المللی بشردوستی و حفاظت روزافزون از کارمندان امور بشر دوستانه دفاع می کند. فرانسه در راستای محافظت از خبرنگاران بسیج است : این با ابتکار ما بود که تاریخ ۲ نوامبر (۱۱ عقرب) هر سال، بحیث یک روز بین المللی برای مبارزه علیه معافیت از ارتکاب جنایات بالای خبرنگاران برسمیت شناخته شود و استقرار یابد.

JPEG

فرانسه در تفاهم و گفتمان با شرکای اروپایی اش و جمیع کسانیکه اولویت های مان را در راستای چندجانبه گرایی شریک می سازند، عملکرداش را در داخل سازمان ملل متحد به پیش می برد.

جهت دریافت معلومات مزید در زمینه :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/la-france-et-les-nations-unies/evenements-et-actualites-lies-aux-nations-unies/actualites/article/nations-unies-journee-internationale-des-nations-unies-24-10-18

تاریخ نشر 28/10/2018

قسمت بالایی صفحه