روز بین المللی دختران – (۱۱ اکتوبر ۲۰۲۰ میلادی / ۲۰ میزان ۱۳۹۹ هجری شمسی)

بروز یکشنبه ۱۱ اکتوبر ۲۰۲۰ میلادی (۲۰ میزان ۱۳۹۹ هجری شمسی)، جامعهء جهانی روز بین المللی دختران را که هدف استضائه چالش ها و تبعیضاتی را داشت که دختران جهت تشیید بنأی آینده شان هنوزهم با آن مواجه اند، تجلیل کرد. در سال ۲۰۱۸ میلادی (سال ۱۳۹۷ هجری شمسی)، ۱۳۰ میلیون دختر در جهان از تمتع نصاب معارف محروم ماندند، - و یک خمس ایشان در سرتاسر جهان قبل از سن ۱۸ سال مجبور به ازدواج می گردند ؛ رقم وجیع مذکور در کشورهای رو به انکشاف به %۴۰ می رسد. این در حالیست که بیم و هراس آن می رود که بحران منوط به مرض واگیر کُرونا – "کووید-۱۹"، اوضاع و شرایط میلیون ها دختران جوان را بیشتر از پیش متأثر و متضرر سازد.

در مقابل چالش های فوق الذکر، جمهوری فرانسه دیپلوماسی زن گرای خویش را دنبال می کند، و جهت ممکن الحصول گرانیدن و تسهیل دسترسی دختران به تمام عرضهء خدمات اساسی وابسته به صحت، تعلیم و تربیه، رفاه و خودکفایی شان، علی الخصوص در ممالک واقع صحرای جنوب افریقا، تعهد می سپارد. و این معنی و فحوای مشارکت بیاریتز است که حین احراز مقام ریاست گروه هفت کشور صنعتی جهان – (جی.۷) از سوی جمهوری فرانسه آغاز گردید و بدین منوال، زمینهء ایجاد یک ائتلاف جهانی مصمم به نیل به خودکفایی کامل دختران و زنان در سراسر جهان را فراهم کرد. بمناسبت گرامیداشت از این روز نمادین، وزارت اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه، پلان بین المللی جمهوری فرانسه و سازمان تعلیم، علم و فرهنگ ملل متحد – (یونِسکو) درمورد تساوی جنسیتی در معارف، در این یوم یک مباحثه و محاضره تعاملی مجازی را تنظیم و تنسیق بخشیدند : https://2020gemreportlaunch.course.tc/catalog/course/new-generation-gender-equality

جمهوری فرانسه در ماه جون سال ۲۰۲۱ میلادی (ماه جوزا سال ۱۴۰۰ هجری شمسی)، از اجلاس مجتمع نسل مساوات پذیرایی و میزبانی بعمل خواهد آورد. این نشست عالی بین المللی ای که از سوی بخش نسوان سازمان ملل متحد انتظام و انسجام می یابد، دول، فعالان جامعهء مدنی و سکتور خصوصی را جهت پیشرفت حقوق زنان و دختران در رد و پی تصویب اعلامیه و برنامهء عملکرد بیجینگ در سال ۱۹۹۵ میلادی (سال ۱۳۷۴ هجری شمسی) تلفیق و توحید می بخشد.

جهت اخذ معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/la-france-et-les-nations-unies/evenements-et-actualites-lies-aux-nations-unies/actualites/article/journee-internationale-des-filles-11-10-20

تاریخ نشر 15/10/2020

قسمت بالایی صفحه