روز بین المللی ختم معافیت جرایم علیه خبرنگاران – ابلاغیهء ژان مارک – ایرو، وزیر امور خارجه فرانسه (۲ نوامبر ۲۰۱۶ / ۱۲ عقرب ۱۳۹۵)

بمناسبت اعطأی سومین بورس ژیسلِن دوپون و کلود وِرلون، در اینجا می خواهم از روزنامه نگاران مذکور که بخاطر تعهد شان در راستای آزادی مطبوعات از جان خود گذشتند، یادبود بعمل آورم.

JPEG

دفاع از آزادی مطبوعات و آزادی بیان در اولویت کاری سیاست خارجی فرانسه قرار دارد. در اثر ابتکار فرانسه، اجلاس عمومی سازمان ملل متحد بتاریخ ۲۶ نوامبر ۲۰۱۳ یک قطعنامه ای را درمورد امنیت خبرنگاران تصویب نمود مبنی بر اینکه دول جلو خشونت ها را علیه آنها گرفته و اقدام به مبارزه با معافیت عاملین خشونت و جرایم ورزند.

تاریخ ۲ نوامبر به یادبود از ژیسلِن دوپون و کلود وِرلون بنام "روز بین المللی ختم معافیت جرایم علیه خبرنگاران" انتخاب گردید. فرانسه خواهان آشکار شدن حقیقت این قضیهء غم انگیز بوده و یادآور می شود که تقاضای مدد مشترک قضأیی از سوی مقامات عدلی و قضأیی فرانسه به سران کشور مالی ارائه گردیده است.

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/droits-de-l-homme/actualites-et-evenements-sur-le-theme-des-droits-de-l-homme/actualites-2016-sur-le-theme-des-droits-de-l-homme/article/journee-internationale-de-la-fin-de-l-impunite-pour-les-crimes-commis-contre

تاریخ نشر 06/11/2016

قسمت بالایی صفحه