روز بین المللی حقوق طفل (۲۰ نوامبر ۲۰۱۷ / ۲۹ عقرب ۱۳۹۶)

جمهوری فرانسه، بمناسبت گرامیداشت از روز بین المللی حقوق طفل، تقویه بیشتر بسیج جهانی را در راستای محافظت از اطفال و ارتقای حقوق شان می طلبد.

JPEG

آقای لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه حین عزیمت مورخ ۳۰ و ۳۱ اکتوبر (۸ و ۹ عقرب) اش به شهر نیویارک، علی الخصوص براین مسئله ای که در اولویت کاری مقام شورای امنیت سازمان ملل متحد به رهبری فرانسه قرار داشت، تأکید ورزید.
لطفاً در اینجا کلیک کنید : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/la-france-a-l-onu/evenements-et-actualites-lies-aux-nations-unies/actualites/article/nations-unies-deplacement-du-ministre-a-new-york-dans-le-cadre-de-la-presidence
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/la-france-a-l-onu/evenements-et-actualites-lies-aux-nations-unies/presidence-francaise-du-conseil-de-securite/presidence-francaise-du-conseil-de-securite-des-nations-unies-octobre-2017/article/bilan-de-la-presidence-francaise-du-conseil-de-securite-des-nations-unies-02-11

ما به تمامی سطوح، جهت دسترسی همگان به معارف و همچنان در امر مبارزه علیه خشونت های تحمیل شده بر اطفال، اعمال شوم و پلید، مرگ و میر مادران و اطفال متعهد استیم.

JPEG

جمهوری فرانسه خاصتاً بسطح بین المللی، جهت تحکیم هر چه بیشتر محافظت از اطفال درگیر منازعات مسلحانه، جد و جهد می ورزد.این به ابتکار ما بود که یک ساختار چندجانبه نظارت و اطلاع دهی از موارد تجاوزات بر حقوق طفل و همچنان یک گروه کاری شورای امنیت سازمان ملل متحد مسئول پیگیری این تجاوزات، عرض اندام کرد. ما در شراکت و همکاری با صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای اطفال (یونیسِف) در ماه فبروری گذشته (دلو/حوت)، جهت یادآوری از دهمین سال تصویب و امضأی "اصول و تعهدات پاریس"، و آغاز مجدد تعهد بین المللی به مسئله متذکره، کنفرانسی را تحت عنوان "اطفال را از جنگ محافظت نماییم" دایر نمودیم. اکنون ۱۰۸ دولت جهان پابند این مصوبه بوده و هدف شان تطبیق عملی برنامهء حفاظت از اطفال و ادغام دوباره شان در خانواده یا جامعه مربوطه، وهمچنان جلوگیری از عدم کیفر و مجازات و مبارزه با این پدیده است. جمهوری فرانسه از دولی که تا هنوز این کار الزامی و نیک بشری را انجام نداده اند می خواهد تا اصول مذکور را پذیرا وعهده دار شوند.
لطفاً در اینجا کلیک کنید :https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/droits-de-l-homme/droits-des-enfants/conference-protegeons-les-enfants-de-la-guerre-21-fevrier-2017/

معارف نیز یک تعامل خطیری در امر حفظ حیات دختران و دختران جوان محسوب می گردد. تعلیم و تربیه زمینهء کاهش ازدواج ها و حاملگی های زود هنگام را مساعد ساخته، و در خودکفایی دختران جوان موثر و مثبت تمام می شود. در چنین جو و فضایی، جمهوری فرانسه از پیمان شراکت جهانی برای معارف پشتیبانی و در همه جا از فعالیت های صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای اطفال (یونیسِف) حمایت می کند. از سال ۲۰۱۵ میلادی (۱۳۹۴ هجری شمسی) بدینسو، ۲۷ میلیون یورو جهت ادامهء عملکردهای تعلیمی "یونیسِف" بنفع اطفال مهاجر در کشورهای لبنان و اُردن به این نهاد وجهی برای اطفال پرداخت گردیده است. ما، جهت بهبود صحت جوانان و نوجوانان، و درک و فهم بهتر از خطراتی که متوجه شان می گردد، در راستای مبارزه علیه خشونت های جنسیتی در محیط مکاتب و تدریس، و دسترسی این جوانان و نوجوانان به کسب علم و حرفه و تعلیمات جامع جنسی، نیز جد و جهد می ورزیم.


جهت دریافت معلومات مزید
:
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/droits-de-l-homme/droits-des-enfants/article/journee-internationale-des-droits-de-l-enfant-20-11-17

تاریخ نشر 29/11/2017

قسمت بالایی صفحه