روز بین المللی حقوق زنان (۸ مارچ ۲۰۱۷ / ‍۱۸ حوت ۱۳۹۵)

بمناسبت چهلمین روز بین المللی حقوق زنان، آقای ژان – مارک ایرو، وزیر امور خارجه و انکشاف بین المللی جمهوری فرانسه و خانم لورانس روسینیول، وزیر خانواده ها، اطفال و حقوق زنان این کشور، یک رویداد بسطح عالی با اجماع شخصیت های از تمام سطوح و اقشار جامعه را در مقر وزارت امور خارجه فرانسه یا "کیِ دورسیِ" مشترکاً ریاست می نمایند.

JPEG

این ملاقات که از جانب رئیس جمهور فرانسه نقطهءاختتام می یابد، نیز فُرصتی است برای معرفی "سوگند پاریس" یا متنی که جامعه جهانی را در راستای احقاق حقوق زنان دعوت به بسیج دوباره می نماید، و آنهم در فضا و ماحولی که زنان در سراسر جهان همیشه قربانیان خشونت های جنسی، جسمی یا روانی می گردند.

فرانسه مدافع حقوق و خودکفایی زنان و همچنان اشتراک شان در تمام سطوح مسئولیت و صلاحیت است و علیه اعمال تمام انواع و اشکال خشونت ها بر زنان می رزمد. فرانسه جهت تطبیق اجندآی "زنان، صلح و امنیت" مربوط به شورای امنیت سازمان ملل متحد بسیج می باشد. فرانسه نیز از اشخاص چه زنان و چه مردانی که برضد خشونت های جنسیتی در مکاتب و در محیط تعلیمی متعهد و فعال اند، پشتیبانی می کند. فرانسه برنامه راهبردی بنام "جنسیت و انکشاف" را که برای دور سالیان ۲۰۱۳ – ۲۰۱۷ میلادی (۱۳۹۲ – ۱۳۹۶ هجری شمسی) تدوین و تعبیه گردیده است و هدف اش ادغام برابری میان زنان و مردان در جمیع سیاست های همبستگی بین المللی و انکشاف است، مرعی الاجرا می کند.

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/droits-de-l-homme/droits-des-femmes/article/journee-internationale-des-droits-des-femmes-08-03-17

تاریخ نشر 07/03/2017

قسمت بالایی صفحه