روز بین المللی حقوق زنان : سفیر فرانسه مقیم افغانستان، تعهد فرانسه را در راستای ارتقای حقوق زنان مجدداً تأیید می نماید. [fr]

PNG

آقای فرانسوا ریشیهِ، سفیر کبیر جمهوری فرانسه مقیم جمهوری اسلامی افغانستان، بمناسبت روز بین المللی حقوق زنان با همتایان اش دراتحادیهء اروپا تعهد جمهوری فرانسه را در راستای ارتقای حقوق زنان مجدداً تأیید نمود.

در باب احترام به حقوق بشر و محافظت از این حقوق بنیادین انسان ها، احقاق حقوق زنان یکی از اولویت های عمده عملکرد بیرونی فرانسه را تشکیل می دهد. جمهوری فرانسه علی الخصوص به تطبیق و احترام به میثاق محو تمامی اشکال تبعیض علیه زنان (سی.او.دی.ای.وی. – سال ۱۹۷۹ میلادی / سال ۱۳۵۸ هجری شمسی)، پروتوکول اختیاری و متون منوط به کنفرانس های قاهره درمورد مردم و انکشاف (سال ۱۹۹۴ میلادی / سال ۱۳۷۳ هجری شمسی) و بیجینگ دربارهء زنان (ابلاغیه و برنامهء فعالیت بیجینگ، سال ۱۹۹۵ میلادی / ۱۳۷۴ هجری شمسی) وابستگی و علاقه مندی دارد.

آقای امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه تصمیم گرفت تا امر برابری میان زنان و مردان را چون "انگیزه و مقصود بزرگ دورهء پنج ساله ریاست جمهوری" توصیف نموده، اعلام بدارد. با درنظرداشت چنین خط مشی، وزارت اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه، جهت تحکیم جایگاه زنان در بطن این وزارت و در عین زمان درج حقوق زنان در قلب عملکرد بیرونی جمهوری فرانسه، کاملاً بسییج می باشد. این بسیج، در حول و حوش درک و آگاهی بیشتر از نقش زنان و اما نیز در مقابل صعود محافظه کاری ها و تحت سوال قرار دادن حقوق بنیادین شان در جهان، از اهمیت خاص و بسزأیی برخوردار می گردد.

تاریخ نشر 08/03/2018

قسمت بالایی صفحه