روز بین المللی حقوق زنان بتاریخ ۸ مارچ ۲۰۱۹ (۱۷ حوت ۱۳۹۷) - مساوات میان زنان و مردان : تدویر میزهای مدور و نمایشگاه در وزارت امور خارجه فرانسه، پاریس [fr]

بمناسبت گرامیداشت از روز بین المللی حقوق زنان، ریاست ذیصلاح و موظف وزارت اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه بروز جمعه ۸ مارچ ۲۰۱۹ میلادی مصادف به ۱۷ حوت ۱۳۹۷ هجری شمسی، یک سلسله میزهای مدور و جلسات گفتمان مرتبط با ابعاد مختلف حقوق زنان را در مقر خاص این وزارت دایر می کند.

JPEG

وزارت اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه در راستای یک دیپلوماسی راسخ زنگرای که اولویت سدید اصل سرتاسری سیاست خارجی مان را تشکیل می دهد، تعهد سپرده است.

این پلان راهبردی بمنظور اینکه تا سال ۲۰۲۲ میلادی (سال ۱۴۰۱ هجری شمسی) %۵۰ امکانات و ابزار این نظم و نسق به نفع برابری میان زنان و مردان و همچنان در تمامی عرصه های فعالیت مان در خارج از کشور اختصاص یابد، همزمان در سیاست دفاع از حقوق زنان، و آن چه در نهادهای چندجانبه و دوجانبه باشد و یا در نظم کمک عامه مان به انکشاف، تعمیل می گردد.

سال ۲۰۱۹ میلادی (سال ۱۳۹۸هجری شمسی) یک فُرصت استثنأیی را جهت بُلند کردن ندأی زن سالار جمهوری فرانسه در صحنه بین المللی فراهم می سازد، زیرا موضوعات حق زنان و تساوی در قلب رهبری فرانسه در رأس گروه بیست کشور صنعتی جهان – "جی.۷" قرار خواهد داشت. این مسائل بخصوص در اجلاس وزارتی مساوات میان زنان و مردان و دیگر جلسات ذیربط قضیه که از سوی وزارت امور خارجه کشور تدویر می یابد، طی اجلاس وزارتی مورخ ماه اپریل (حمل/ثور) دربارهء معضل زنان درگیر جنگ ها و نقش شان در روند صلح (اجندآی "زنان، صلح و امنیت" سازمان ملل متحد) و بعداً حین اجلاس ماه جولای (سرطان/اسد) تحت عنوان معارف/انکشاف با عطف توجه خاص به مسئلهء دسترسی به تعلیم و تربیه و خودکفایی دختران و زنان خاصتاً در کشورهای ساحل واقع قارهء افریقا، مطمح بحث و تبادل نظرات مفصل قرار خواهد گرفت. برعلاوه، نشست عالی سران دول و حکومات در شهر بیاریتز فرانسه نیز مقطع نیک و مناسبی خواهد بود جهت بسیج نمودن رهبران گروه هفت کشور صنعتی جهان – "جی.۷"، و فراتر از آن بدور تعهدات جدید درعرصه یادشده.

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه