روز بین المللی آزادی مطبوعات (۳ می ۲۰۱۸ / ۱۳ ثور ۱۳۹۷)

اطلاعیهء آقای ژان – ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه

من، بمناسبت روز بین المللی برای آزادی مطبوعات می خواهم به خاطرات و کارکردهای خبرنگاران، منجمله آقای شاه مری فیضی عکاس آژانس خبرگزاری فرانسه (ای.اف.پی.) که بروز دوشنبه ۳۰ اپریل ۲۰۱۸میلادی (۱۰ ثور ۱۳۹۷ هجری شمسی) در کابل جان باختند، ارج گذاشته، و به ایشان ادأی احترام و اکرام نمایم.

من از شهامت آنانیکه اکثراً به قیمت جان و زندگی شان در بذل جد و جهد در راستای اطلاع رسانی به مایان ادامه می دهند، ستایش و قدردانی می نمایم.

JPEG

فرانسه در چنین روزی با ابلاغیه مشترک ذیل خودرا شریک می داند :

"جمهوری فرانسه و جمهوری فِدِرال آلمان در این روز جهانی آزادی مطبوعات، تعهد مشترک مستمر و راسخ شان را در راستای آزادی مطبوعات، آزادی بیان و محافظت از خبرنگاران در سراسر دنیا – منجمله در انتِرنِت، مجدداً تأیید می کنند.

کثرتگرایی رسانه ها، حق اطلاع دهی و مطلع شدن از اوضاع و جریانات روز و ظرفیت و قدرت ابراز دیدگاه های انتقادی، ارکان اساسی گفتگوی مردم سالار محسوب می گردد. در عرصه، خبرنگاران، کارکنان رسانه ها و بلاگرها در شبکه های اجتماعی، از جایگاه عمده ای برخوردار اند.

این عناصر فعال و مبرم حتی در قارهء اروپا، بیش از پیش تحت تهدید واقع می گردند. این وظیفه ما است تا از شجاعت این مردان و زنان قدردانی بعمل آوریم، و برضد آنانیکه می کوشند تا با تحمیل زور، اجبار، تهدید و بدنامی ندای شان را در گلو خفه و خاموش کنند، مجادله نماییم. این قابل تحمل نیست که خبرنگاران بخاطر مسلک شان مورد آماج قرار گیرند و بقتل رسند. آنها با اجرای وظایف مسلکی شان، از آزادی مایان دفاع می کنند. دفاع از این اصول و حفاظت از خبرنگاران حین ایفای وظیفه شان، بذات خود یک اولویت است.

هر دو کشور مان در این مسیر سعی و تقلا بخرچ می دهند. ما ارتقای حق هر انسان به آزادی عقیده و نظریه، و آزادی بیان را آنچنانیکه در ماده ۱۹ ابلاغیه جهانی حقوق بشر مورخ سال ۱۹۴۸ میلادی (۱۳۲۷ هجری شمسی) مرقوم و تضمین گردیده است، پیگیری می نماییم. ما جهت دفاع از این آزادی بنیادین و مبارزه با معافیت به آنانیکه این آزادی را به استهزأ گرفته و پایمال می کنند، در داخل سازمان ملل متحد بسیج استیم. ما از وضع و تصویب قطعنانه ای مجمع عمومی سازمان ملل متحد درمورد محافظت از خبرنگاران که امسال شرایط و وضعیت خبرنگاران اناثیه را در صدر امور قرار می دهد، و هدف آن تأمین پیگیری تحکیم یافته از جانب منشی عمومی سازمان ملل متحد است، فعالانه پشتیبانی نمودیم.

ما بر تعمیل کامل قطعنامه های شماره ۱۷۳۸ مورخ ۲۳ دسامبر ۲۰۰۶ میلادی (قوس/جدی ۱۳۸۵ هجری شمسی) و شماره ۲۲۲۲ مورخ ۲۷ می ۲۰۱۵ میلادی (۶ جوزا ۱۳۹۴ هجری شمسی) (http://undocs.org/fr/S/RES/2222%282015%29) که از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد دربارهء محافظت از خبرنگاران درگیر منازعات مسلحانه تصویب گردیده است، تأکید می ورزیم.

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/droits-de-l-homme/actualites-et-evenements-sur-le-theme-des-droits-de-l-homme/actualites-2018-sur-le-theme-des-droits-de-l-homme/article/journee-internationale-pour-la-liberte-de-la-presse-03-05-18

تاریخ نشر 06/05/2018

قسمت بالایی صفحه