روز بین المللی آب "هیچ کسی در حاشیه نمی ماند" – (۲۲ مارچ ۲۰۱۹ / ۲ حمل ۱۳۹۸)

امسال، از روز جهانی آب تحت شعار "هیچ کسی در حاشیه نمی ماند" گرامیداشت بعمل آمد.

JPEG

از جانبی اگرچه در زمینه پیشرفت های صورت گرفته است، اما از جانب دیگر یک ثلث مردم جهان، بخصوص باشندگان قرأ و قصبات هنوزهم از دسترسی به آب آشامیدنی، بهسازی و عملیهء تطهیر و تصفیه محروم اند. روزانه ۱۰۰۰ طفل در اثر امراضی می میرند که می توان با بهبود شرایط بهسازی، عملیه تطهیر و حفظ الصحه از آن جلوگیری کرد.

وزارت اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه جهت رسیدن به اهداف انکشاف پایدار اجندآی ۲۰۳۰ (۱۴۰۹ ه.ش.) https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/aide-au-developpement/l-agenda-international-du-developpement/article/l-agenda-2030-et-les-objectifs-de-developpement-durable-odd سازمان ملل متحد، و تطبیق حقوق جهانی دسترسی به آب آشامیدنی و بهسازی که در سال ۲۰۱۰ میلادی (۱۳۸۹ هجری شمسی) از سوی سازمان ملل متحد بحیث حقوق انسانی شناخته شد، متعهد است. تحقق هدف مذکور مستلزم رعایت مدیریت ادغامی و پایدار منابع آبی و ایجاد عرضهء خدمات با هزینه عادلانه و در حد توان است.

جمهوری فرانسه توجه خاصی را به آسیب پذیرترین مردمان، و از آنجمله در گام اول به زنان و دختران مبذول می دارد. بذل جد و جهد در راستای دسترسی بهتر به تشناب های امن و یا هم کاهش زمان جمع آوری آب، در مساوات بهتر میان زنان و مردان موثر تمام شده، و دسترسی دختران را به معارف بهبود می بخشد.
جمهوری فرانسه که از سال ۲۰۰۷ میلادی (سال ۱۳۸۶ هجری شمسی) بدینسو معاونیت پروتوکول آب و صحت را در اساسنامهء هِلسینکی بعهده دارد، اموری مربوط به توازن دسترسی منصفانه را در این مرجع رهبری می کند.

تعهدات جمهوری فرانسه در ساحه در عملکردهای واقعی تجلی می یابد : آژانس انکشافی فرانسه (ای.اف.دی.) (https://www.afd.fr/fr) طی سال های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ میلادی (طی سال های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ هجری شمسی)، مجوزات مالی خویش مختص به بخش آب، تصفیه و بهسازی را نسبت به سال ۲۰۱۴ میلادی (سال ۱۳۹۳ هجری شمسی) بسطح ۲،۱ میلیارد یورو مضاعف کرده است.

جهت دریافت معلومات مزید در زمینه :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/environnement-et-developpement-durable/actualites-et-evenements/2019/article/journee-mondiale-de-l-eau-aucun-laisse-pour-compte-22-03-19

تاریخ نشر 28/03/2019

قسمت بالایی صفحه