رواندا – یادبود از نسل کشی (۷ اپریل ۲۰۱۷ / ۱۸ حمل ۱۳۹۶)

فرانسه در این روز یادبود و سالیاد در کشور رواندا و در سرتاسر جهان، با مردم رواندا یکجا می شود تا به خاطرات قربانیان نسل کشی ادأی احترام و همچنان به کرامت انسانی نجات یافتگان فاجعه حرمتگزاری کند.

JPEG


ما، دراین روز رسمی همبستگی با مردم رواندا، عزم قاطع مان را برای ممانعت به بروز مجدد اینگونه مظالم و فجایع، دوباره تأیید می نماییم.

پیشگیری از این نوع وحشیگری ها از راه مبارزه علیه معافیت از کیفر، کار و تحقق درمورد حافظه و خاطرات، تدریس و تجسس درمورد نسل کشی ها و جنایات همگانی انجام می یابد.

فرانسه با داشتن همین روحیه، در فصل خزان گذشته یک مأموریت مطالعاتی را دربارهء نسل کشی ها و جنایات همگانی ایجاد کرد. این مأموریت متشکل از اساتید و محققین ملی و بین المللی است و وظیفه دارد تا مسائل مربوط به وضعیت و حالت تحقیق و شناسایی اشکال جدید جلوگیری را تنظیم و بسته بندی کند.

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/rwanda/evenements/article/rwanda-commemoration-du-genocide-07-04-17

تاریخ نشر 10/04/2017

قسمت بالایی صفحه