روابط بین المللی – یک گزارشی درمورد کانون های اندیشه و نظریات فرانسه (پاریس، ۲۷ اکتوبر ۲۰۱۶ / ۶ میزان ۱۳۹۵)

در اثر تقاضای آقای ژان – مارک ایرو، وزیر امور خارجه و انکشاف بین المللی، آقای ایوو سَنت – ژِوور، سفیر فرانسه در هسپانیه یک روند تفکر و تعمق را درمورد حالت کانون های اندیشه و نظریات فرانسه که در ساحهء سیاست خارجی تخصص دارند، و همچنان دربارهء اوضاع مختص به تأمین رُشد خودی این کانون ها، رهنمونی کرد.

JPEG


گزارش مذکور که بروز پنجشنبه ۲۷ اکتوبر (۶ میزان) تقدیم گردید، زمینهء بازنگری و ارزیابی عمومی را فراهم نمود، و در قبال ارتقای ارزش و اهمیت امور کانون های اندیشه و نظریات، کارکردهای تحلیلگران فرانسوی و ایجاد تسهیلات خاصتاً برای تحرک و آمد و شُد مجققین جوان، یک سلسله تدابیر را تجویز می کند.

وزارت امور خارجه و انکشاف بین المللی فرانسه، جهت پشتیبانی از توسعهء کانون های اندیشه و نظریات و تحقیقات فرانسوی درعرصهء روابط بین المللی، کاملاً متعهد است.

جهت اخذ معلومات بیشتر در این بخش :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-son-reseau/evenements-et-actualites-du-ministere/actualites-du-ministere-des-affaires-etrangeres-et-du-developpement/article/relations-internationales-rapport-sur-les-think-tanks-francais-27-10-16

تاریخ نشر 31/10/2016

قسمت بالایی صفحه