رقص ها و موسیقی های افغانستان در موزیم "گیمهِ" (پاریس 20 نوامبر 2015 – 29 عقرب 1394) [fr]

موزیم "گیمهِ" بتاریخ 20 نوامبر 2015 (29 عقرب 1394) از یک محفل نمایش رقص ها و موسیقی های افغانستان پذیرایی خواهد نمود. رعنا گورگانی طراح هنر رقص و الهه سُرُور خواننده را رباب نواز چیره دست و استثنایی، کَنگو سایتو همراهی خواهد نمود و خود کَنگو سایتو در کنارغلام نجرابی زیر بغلی نوار شناخته شده با زیر بغلی که نمادی از آلات موسیقی سنتی کشور می باشد، خواهد نشست.

جهت دریافت معلومات مزید به سایت ذیل مراجعه نمایید :
http://www.guimet.fr/fr/auditorium/spectacles/danses-et-musiques-d-afghanistan

PNG

تاریخ نشر 10/11/2015

قسمت بالایی صفحه