رسانه ها – مرگ ژان – کریم فال (۲۶ می ۲۰۱۷ / ۵ جوزا ۱۳۹۶)

ما با تأثر و اندوه زیاد از مرگ ناگهانی ژان – کریم فال خبرنگار، در حالیکه موصوف برای شبکهء فرانس ۲۴ اجلاس "جی ۷" (هفت کشور صنعتی جهان) تاورمینا در سیسیل را تحت پوشش قرار می داد، اطلاع حاصل نمودیم.

JPEG

ما به خاطرات و کارکردهای آقای ژان – کریم فال که توقعات روشنفکرانه و مسلکی بودن اش، بخصوص نزد وزارت اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه مطرح و مورد تمجید بود، درود می فرستیم. نامبرده در این وزارت دوستان زیادی داشت.

ما از وی خاطرات و تمثال یک مرد سختگیر، موشکاف و سخاوتمندی که طی دوران وظیفه حرفوی نمادین اش چه در رادیوی بین المللی فرانسه (ار.اف.ای.) و چه در شبکهء فرانس ۲۴ دائماً شناخت عمیق اش را از روابط بین المللی و قارهء افریقا به خدمت مردم می گذاشت، بیاد و با خود خواهیم داشت.

ما در چنین شرایط دردناکی، مراتب تسلیت و همدردی مان را به خانواده و همچنان به جمیع همکاران "فرانس میدیا موند" (فرانسه - رسانه ها - جهان) مرحومی اظهار می داریم.

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-son-reseau/evenements-et-actualites-du-ministere/actualites-du-ministere-de-l-europe-et-des-affaires-etrangeres/article/medias-deces-de-jean-karim-fall-26-05-17

تاریخ نشر 01/06/2017

قسمت بالایی صفحه