رئیس جمهور فرانسوا هولاند طی بازدیدی از وزارت اطلاعات و فرهنگ فرانسه – ۱۸ سپتامبر ۲۰۱۶/ ۲۸ سنبله ۱۳۹۵

رئیس جمهور فرانسوا هولاند طی بازدیدی از وزارت اطلاعات و فرهنگ فرانسه – ۱۸ سپتامبر ۲۰۱۶/ ۲۸ سنبله ۱۳۹۵

تاریخ نشر 20/09/2016

قسمت بالایی صفحه