رئیس جمهور فرانسه "سالون بین المللی زراعت" را افتتاح نمود - (۲۳ فبروری ۲۰۱۹ / ۴ حوت ۱۳۹۷)

آقای امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه صبح روز شنبه ۲۳ فبروری ۲۰۱۹ میلادی مصادف به ۴ حوت ۱۳۹۷ هجری شمسی، پنجاه و ششمین دور برگزاری "سالون بین المللی زراعت" را معهء آقای دیدیهِ گیوم، وزیر زراعت و غذأی جمهوری فرانسه افتتاح نمود.

PNG

صبح دیروز شنبه، رئیس جمهوری فرانسه معهء وزیر زراعت و غذأی کشور بعد از ایراد نُطقی تحت عنوان "زراعت و فلاحت اروپا" در حضور ۵۰۰ اشتراک کننده که نیم شان را جوانان تشکیل می دادند، بازدید افتتاحیه خویش را از تالارهای مختلف این پنجاه و ششمین دور نمایشگاه جهانی زراعت آغاز نمود . موصوف حین دیدار و گشت و گذار طولانی خویش در میان غرفه ها و محوطه های عدیده مخصوص محصولات زراعتی و مالداری، با زارعین، مالداران ... و اهل فلاحت و باغداری کشور فرانسه درمورد مشکلات یومیه شان درعرصه مربوطه، و مسائل مرتبط به پیشرفت صنعت زراعت و مالداری در سرزمین فرانسه گفتگو و تبادل نظرات مفصل و ارزنده انجام داد. (...)

جهت دریافت معلومات مزید :
https://agriculture.gouv.fr/sia2019-inauguration-du-salon-international-de-lagriculture-par-le-president-de-la-republique
https://twitter.com/Elysee

تاریخ نشر 24/02/2019

قسمت بالایی صفحه