رئیس جمهور فرانسه تصمیم گرفت تا یک روز ملی را بمنظور حرمتگزاری به قربانیان دهشت افگنی اختصاص داده تعیین نماید - (۱۵ فبروری ۲۰۱۹ / ۲۶ دلو ۱۳۹۷) [fr]

آقای امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه تصمیم گرفت تا یک تاریخ را در تقویم سال میلادی به روز ملی حرمتگزاری به قربانیان دهشت افگنی مسمأ نموده و به یادبود از ایشان اختصاص دهد. این یوم حرمتگزاری سالانه، بتاریخ ۱۱ مارچ (۲۰ حوت) هر سال برگزار شده، و بذریعهء فرمانی مشروعیت یافته و متعاقباً مرعی الاجرا خواهد گردید.

JPEG

اتخاذ این تصمیم ریاست جمهوری پاسخی است به تقاضاهای شفاهی و کتبی تعداد خیلی کثیر قربانیان، و انجمن های که قربانیان مذکور را همگامی می کنند و نمایندگان شان محسوب می گردند. رئیس جمهور فرانسه بتاریخ ۱۹ سپتامبر (۲۸ سنبله) گذشته حین مراسم ادأی احترام به قربانیان دهشت افگنی (https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2018/09/19/discours-du-president-de-la-republique-emmanuel-macron-a-la-ceremonie-dhommage-national-aux-victimes-du-terrorisme) که از سوی انجمن فرانسوی قربانیان دهشت افگنی و فِدِراسیون ملی قربانیان سوءقصدها و تصادفات جمعی ترتیب و تنظیم گردیده بود، در این رستا تعهد سپرد.

مراسم ادأی اعزاز و اکرام ملت به قربانیان سوءقصدها در سرزمین فرانسه و به قربانیان فرانسوی تبار سوءقصدهای انجام یافته در خارج از کشور، بطور نمادینی در عین روز اروپایی ارجگزاری به قربانیان دهشت افگنی برگزار خواهد شد. بدین ترتیب، این امر پژواکی توصیف می گردد از سرنوشت جمعی ای که دول عضو اتحادیهء اروپا را در مقابل پدیدهء دهشت افگنی باهم متفق می سازد.

JPEG

نخستین مراسم این یوم بزرگداشت، البته در گفتگو و تفاهم تنگاتنگ با انجمن های قربانیان سوءقصدهای خونبار، حملات مرگبار انتحاری و دهشت افگنی، و امداد رسانی به ایشان، بروز ۱۱ ماه مارچ سال ۲۰۲۰ میلادی (۲۰ ماه حوت سال ۱۳۹۸ هجری شمسی) تدویر خواهد یافت.

لطفاً در اینجا کلیک کنید : : https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2019/02/15/le-president-de-la-republique-a-decide-de-linstauration-dune-journee-nationale-en-hommage-aux-victimes-du-terrorisme

تاریخ نشر 19/02/2019

قسمت بالایی صفحه