رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در آغاز بیانیه اش خطاب به موسسات غیر دولتی از عرضهء خدمات طبی و صحی مفید انستیتیوت طبی فرانسه برای طفل و مادر، انجمن طبیبان بدون مرز ... یادآوری و ستایش نمود (کابل، ۱۱ مارچ ۲۰۱۸ / ۲۰ حوت ۱۳۹۶)

قبل از ظهر روز یکشنبه ۱۱ مارچ ۲۰۱۸ میلادی مصادف به ۲۰ حوت ۱۳۹۶ هجری شمسی، آقای محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان با ایراد نُطق خویش نخستین کنفرانس ملی موسسات غیر دولتی را افتتاح نمود. کنفرانس ملی مذکور در قصر چهارچنار ارگ کابل برگزار گردید.

JPEG

رئیس جمهور افغانستان آقای محمد اشرف غنی در آغاز سخنرانی اش از موسسات غیر دولتی بخاطر تاثیرات کوتاه مدت و میان مدت فعالیت های شان تشکر کرده، فرمود که در بخش صحت چیزی را که شفاخانهء ایمرجنسی روزانه انجام می دهد، از دستآوردهای نهادهای غیردولتی برای کمک به مردم افغانستان است.

موصوف افزود : "موجودیت این شفاخانه زندگی هزاران تن را نجات داده و قابل تقدیر است. همچنان، شفاخانه فرانسوی ها که از سوی کشور فرانسه و نهاد آغا خان تمویل می گردد، در زندگی هزاران طفل و زن تغییرات ایجاد کرده است. شفاخانه های متذکره تنها شفاخانه نیستند، بلکه به نهادهای دایمی مبدل شده اند، و امیدوارم فعالیت های آن ها به دیگر نقاط کشور نیز گسترش یابد".

رئیس جمهور افغانستان متعاقباً از نهاد داکتران بدون سرحد بخاطر آمادگی شان برای فعالیت مجدد در ولایت کندز، فعالیت ها و روحیۀ ملی شبکۀ داکتران افغان در اروپا، هند، پاکستان و ایران که در زمینۀ مداوای مردم افغانستان همه ساله در نقاط دور دست و روستایی می شتابند،... نیز ابراز قدردانی نمود.

رئیس جمهور کشور گفت که تصویر کوچک و متوسط از موسسات غیر دولتی دستآوردهای زیاد داشت، اما در تصویر بزرگ متاسفانه پیشرفت اساسی صورت نگرفته است. (...)

جهت دریافت معلومات مزید و جامع در زمینه : https://president.gov.af/fa/2018/03/11/121314

تاریخ نشر 13/03/2018

قسمت بالایی صفحه