"دیپلونوم" / دیپلوماسی جهان دیجیتالی : طی دو روز پیگیری مستقیم نخستین "هاکاتون" در "کیِ دورسی" یا وزارت امور خارجه و انکشاف بین المللی فرانسه ! (۲۵ – ۲۶ جنوری ۲۰۱۷ / ۶ و ۷ دلو ۱۳۹۵)

توسعه دهندگان، شهروندان، محصلین، منسوبین ادارات عامه یا شرکت ها... طی دو روز، ۲۶ تیم کارشناسی و خلاقیت شان را برمحور داده های وزارت امور خارجه فرانسه شریک می سازند. جریانات دو روز یادشده را بطور مستقیم دنبال نمایید !

JPEG

https://t.co/tkQDCC2KnK نخستین هاکاتون برای باز نمودن قفل "کیِ دورسیِ". رقابت فردا آغاز می شود ! معلومات مزید –https://twitter.com/hashtag/DiploNum?src=hash https://twitter.com/francediplo/status/823948161387548673

PNG

لطفاً در اینجا کلیک نمایید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-numerique/evenements/article/diplonum-suivi-en-direct-et-pendant-2-jours-le-premier-hackathon-au-quai-d

تاریخ نشر 26/01/2017

قسمت بالایی صفحه