دیپلوماسی نفوذ و تأثیرگذاری– پذیرایی از دو هزارمین مهمان برنامهء دعوت از شخصیت های آینده وزارت اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه - (۱۲ مارچ ۲۰۱۹ / ۲۱ حوت ۱۳۹۷)

وزارت اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه این هفته از دوهزارمین مهمان برنامهء دعوت از شخصیت های آینده – "پیپا" استقبال و پذیرایی بعمل آورد.

JPEG

امسال، برنامه متذکره که از سوی مرکز بحران، پیش بینی و راهبرد وزارت امور خارجه کشور هدایت می شود، سی و مین سالروز ایجاداش را جشن می گیرد. این برنامه، زمینهء دعوت از شخصیت های خارجی را که هنوز در مرحلهء بدوی دورهء کاری یا مسلکی برخوردار از تأثیر و نفوذ روزافزون قرار داشته، ولی شناخت محدودی از سرزمین مان دارند، فراهم می کند. مدعوین مذکور نمایندگان منتخب یا مسئولین سیاسی، منسوبین بُلند پایه، اساتید و اهل پوهنتون ها، نمایندگان جامعهء مدنی یا مربوط به جهان اقتصاد هستند. این شخصیت های نوید بخش از سوی شبکهء دیپلوماتیک و قونسلی مان درتمامی نقاط جهان شناسایی شده اند. تساوی جنسیتی مراعات می گردد. بدین منوال، هر سال زیر چتر برنامهء مسمأ به "پیپا"، از دستکم ۷۵ شخصیت در سرتاسر جهان دعوت بعمل می آید.

خانم حنا لوتیا، رئیسهء برنامه های انجمن غیر حکومتی زیست محیطی پاکستانی موسوم به "لید"، دو هزارمین مهمان برنامهء دعوت از شخصیت های آینده - "پیپا" است. خانم لوتیا مانند تمامی مهمانان برنامه متذکره، از یک اقامت مطالعاتی و کاری منحصر به فرد یک هفته ای مستفید می گردد. موصوفه در جریان هفته مزبور با مراجع اصلی فرانسوی (وزرأ، نهادها، محققین، موسسات) درعرصه های تغییر اقلیم، مدیریت منابع آبی و اهداف انکشاف پایدار سازمان ملل متحد –"او.دی.دی." ملاقات و گفتگو خواهد نمود. خانم حنا لوتیا بدین ترتیب می تواند به شناخت اش از کشور مان تعمیق بخشیده، و با سرزمین فرانسه پیوندهای دوامدار ایجاد کند.

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-son-reseau/actualites-du-ministere/actualites-du-ministere-de-l-europe-et-des-affaires-etrangeres/article/diplomatie-d-influence-accueil-de-la-2000e-invitee-du-programme-d-invitation

تاریخ نشر 18/03/2019

قسمت بالایی صفحه