دیپلوماسی نفوذ و تأثیرگذاری – سخنرانی آقای ژان – ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه حین برگزاری "ایام شبکهء همکاری و فعالیت فرهنگی" (پاریس، ۱۶ جولای ۲۰۱۸ / ۲۵ سرطان ۱۳۹۷)

بروز دوشنبه ۱۶ جولای ۲۰۱۸ میلادی مصادف به ۲۵ سرطان ۱۳۹۷هجری شمسی، آقای ژان – ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه، بمناسبت "ایام شبکهء همکاری و فعالیت فرهنگی"، این موعد سالانه ای که در روزهای ۱۶ و ۱۷ جولای (۲۵ و ۲۶ سرطان) در شهر پاریس برگزار گردید، سخنرانی نمود.

JPEG

آقای ژان – ایوو لودریان نقش قاطع و سازندهء دیپلوماسی نفوذ و تأثیرگذاری را در بذل سعی و تلاش های مان در راستای ارتقای نظم جهانی مبتنی بر حقوق، رویکرد چندجانبه و احترام به تنوع فرهنگی تذکار داد. موصوف مأموریت های ضروری و اساسی شبکهء همکاری و فعالیت فرهنگی را بخدمت منافع ملی، و آنهم در یک ماحول رقابت بین المللی فزاینده، خاطر نشان ساخت.

JPEG

تدویر این ایام، زمینهء تبادل نظریات درمورد بازشکل دهی جاری در داخل شبکه فرهنگی ای را که باید دائماً خودرا تطابق دهد، فراهم کرد. سه اولویت دیپلوماسی نفوذ و تأثیرگذاری مان نیز مطمح جر و بحث قرار گرفت : راهبرد انکشاف عرضهء آموزش فرانسوی و در لسان فرانسوی، درچوکات پلان مسمأ به "لسان فرانسوی و چند زبانگی" ؛ حمایت از صنایع فرهنگی و خلاق ؛ و احیأی دوباره راهکار انکشاف و همبستگی بین المللی فرانسه که حین آخرین کُمیتهء بین الوزارتی همکاری بین المللی و انکشاف آغاز گردید.

JPEG

بیانیهء آقای ژان – ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه،
پاریس، محل کُنوانسیون ۱۶ جولای ۲۰۱۸ میلادی مصادف به ۲۵ سرطان ۱۳۹۷ هجری شمسی
https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/discours_jyld_16.07.18_cle0effc8.pdf

جهت دریافت معلومات مزید : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-culturelle/les-actualites-et-evenements-de-la-diplomatie-culturelle-en-2018/article/diplomatie-d-influence-intervention-de-jean-yves-le-drian-lors-des-journees-du

تاریخ نشر 23/07/2018

قسمت بالایی صفحه