دیپلوماسی فرهنگی – از تاریخ 2 الی 12 سپتامبر 2015 (11 تا 21 سنبله 1394) هفتاد و دومین جشنوارهء فیلم "موسترای ونیز" برگزار شد. [fr]

JPEG

هفتادودومین جشنوارهء فیلم "موسترای ونیزِ" سال 2015، بتاریخ 12 سپتامبر اختتام یافت و در آن یازده فیلمی که از انتظام فرانسه جهت حمایه از محصول مشترک بین المللی مسمأ به "مدد به سینمای جهان" برخودار بودند، برگزیده شدند.

"این برنامهء حمایتی در سال 2012 از سوی مرکز ملی سینما و تصویر متحرک و انستیتیوت فرانسه بوجود آمده و هدف اش پشتیبانی از تنوع هنر سینمایی جهان و تجدید استعداد ها بواسطهء محصول مشترک با فرانسه می باشد.

JPEG

امسال تعداد فیلم های انتخاب شده و متنوع بودن جغرافیایی آنها (شرق میانه، آسیا، بخصوص اروپا) بیانگر شور و کیفیت برنامه متذکره بوده که از بدوء تأسیس اش، 169 پروژهء سینمایی را حمایت نموده است ؛ از این جمله، 100 رویکار سینمایی ساخت ممالک جنوب و در حال انکشاف و بروز می باشد."

JPEG

تاریخ نشر 16/09/2015

قسمت بالایی صفحه