دیپلوماسی فرانسه در سال ۲۰۱۸ میلادی / سال ۱۳۹۷ هجری شمسی : مروری بر لحظات عمده و حساس عملکرد جمهوری فرانسه بسطح بین المللی

"می خواهم در برابر چنین دیدگاهی، یک سیاست بین المللی قاطع، باز، متعهد و مشارکتی را در تقابل قرار دهم. آنگونه که در عقب تریبون سازمان ملل متحد در ماه سپتامبر (ماه های سنبله/میزان) گذشته بوضوح خاطر نشان ساختم، دید و برداشت ما از جهان، یک چشم انداز چندجانبه گرا است - به عبارت دیگر، دیدی مبتنی بر ارزش ها، قواعد، عملکردهای جمعی، و این نبرد در راستای چندجانبه گرایی عاجل و ضروری است."
از سخنرانی رئیس جمهور امانوئل ماکرون حین ابراز مراتب تبریکات و تهنیات اش به "کور دیپلوماتیک" – ۴ جنوری ۲۰۱۹ میلادی مصادف به ۱۴ جدی ۱۳۹۷ هجری شمسی

PNG

فعالیت های وزارت اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه در طول سال گذشته میلادی همین دیدگاه را تبارز داد.

با کلیک در اینجا، لحظات عمده و حساس دیپلوماسی جمهوری فرانسه را در سال ۲۰۱۸ میلادی / ۱۳۹۷ هجری شمسی دریافت داشته، دنبال نمایید : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-son-reseau/actualites-du-ministere/actualites-du-ministere-de-l-europe-et-des-affaires-etrangeres/article/diplomatie-2018-revivez-les-temps-forts-de-l-action-de-la-france-a-l

تاریخ نشر 07/01/2019

قسمت بالایی صفحه