دیپلوماسی دیجیتالی – شب "کی دورسیِ دیجیتالی" (پاریس، ۲۲ نوامبر ۲۰۱۶ / ۲ قوس ۱۳۹۵)

آقای ژان – مارک ایرو، وزیر امور خارجه و انکشاف بین المللی فرانسه بتاریخ ۲۲ نوامبر (۲ قوس)، رویداد دیجیتالی وزارت امور خارجه یا شبی را که به موضوع "کی دورسیِ دیجیتالی" اختصاص یافته بود، گشود.

JPEG

راهبرد دیجیتالی بین المللی فرانسه بوسیلهء ارتباط مستقیم برقی مورد مشوره و نظرخواهی قرار می گیرد.

وزیر امور خارجه بواسطهء سکوی باز بروی همگان (۱)، پلان راهبرد دیجیتالی بین المللی فرانسه را که با تماس مستقیم برقی مورد مشورت و نظرخواهی قرار می گیرد، معرفی نمود.

آقای ژان – وَنسان پلاسهِ، منشی دولت مسئول اصلاحات در دولت و بسیط سازی خدمات، بدین مناسبت دربارهء تعاملات آینده نشست برای شراکت در راستای یک حکومت باز یا (۲) را که از تاریخ ۷ الی ۹ ماه دسامبر سال جاری (از ۱۷ تا ۱۹ قوس ۱۳۹۵) در شهر پاریس برگزار می شود، توضیحات و تفصیلات همه جانبه داد.

JPEG

از مردم جهت اشتراک در دو میز مدوری تحت عناوین "امنیت بین المللی فضای مجازی" و "کدام نمونه دیجیتالی اروپایی ؟" دعوت بعمل آمد.

کاربران شبکه های اجتماعی جریان رویداد شب "کی دورسیِ دیجیتالی" را بروی فیسبوک و هم تویتر (۳) دنبال نمودند.

۱ - www.strategie-numerique-internationale-maedi.fr.
۲ - sommet du partenariat pour un gouvernement ouvert
۳ - (#Diplonum #OGP2016)

جهت دریافت معلومات مزید در زمینه :
Programme de la soirée Quai d’Orsay numérique
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-numerique/evenements/article/diplomatie-numerique-soiree-quai-d-orsay-numerique-22-11-16

تاریخ نشر 24/11/2016

قسمت بالایی صفحه