دیپلوماسی حالت اضطرار : یک دهه تعهد (۱۰ جولای ۲۰۱۸ / ۱۹ سرطان ۱۳۹۷)

مرکز بحران و حمایت وزارت اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه (سی.دی.سی.اس.) از دهمین سالروز ایجاداش تجلیل کرد. هدف از ایجاد این مرکز خاص، مسلکی سازی توابع مربوط به مدیریت بحران ها و به امر امداد رسانی به مردمان بود. بدین منوال، این مأمول زمینه ساز انتظام و تبارز بهتر مأموریت های قونسلی و بشردوستانه ای که در حیطهء صلاحیت وزارت قرار دارد، گردید.

PNG

معهذأ، مرکز بحران و حمایت وزارت مذکور به فرانسوییانی درگیر مشکلات در خارج از کشور کمک می رساند، و حمایت بشردوستانه جمهوری فرانسه را از مردمان خارجی، بخصوص درصورت وقوع حوادث طبیعی، هماهنگی می کند. از سال ۲۰۱۵ میلادی (۱۳۹۴ هجری شمسی) بدینسو، مرکز بحران و حمایت وزارت اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه (سی.دی.سی.اس.) مسئول امور واحد بین الوزارتی امداد به قربانیان (سی.آی.ای.وی.) است ؛ واحد بین الوزارتی مذکور، بخصوص مسئولیت تأمین روابط با خانواده های قربانیان فرانسوی و خارجی را درصورت انجام سوءقصد در سرزمین ملی بعهده دارد. مرکز بحران و حمایت وزارت امور خارجه کشور، خاصتاً در هنگام سوءقصدهای که در سالیان ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ میلادی (۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ هجری شمسی) سرزمین فرانسه را آماج خود قرار داد، فعال گردید.

مرکز بحران و حمایت وزارت امور خارجه فرانسه خواست تا بروز سه شنبه ۱۰ جولای ۲۰۱۸ میلادی (۱۹ سرطان ۱۳۹۷ هجری شمسی)، ده سال تعهدات و تجارب خویش را در راستای خدمتگزاری به هموطنان مقیم خارج مان و مردمان متضرر از بحران ها در سراسر جهان، با انسجام ارائهء شهادت ها و میزهای مدور شریک سازد. صبح کاری در حضورداشت کارمندان مرکز بحران و حمایت، مدعوین، شرکای عامه و خصوصی، در مقر وزارت اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه – "کی دورسیِ" بسر رسید. بدین مناسبت، آقایان ژان – ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه و ژان – بَتیست لوموان، منشی دولت نزد وزیر، چشم دیدهای شان را به حضار بیان نمودند.

JPEG

شبکه های اجتماعی و سایت انتِرنِتی مربوطه (http://www.fdip.fr/10cdcs) جریان امور جلسات صبحگاهی را پخش نمود، و بدینگونه زمینهء آشنایی با ابعاد کثیر مأموریت های مرکز بحران و حمایت مساعد گردید.

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-son-reseau/le-centre-de-crise-et-de-soutien/evenements/2018/article/la-diplomatie-de-l-urgence-une-decennie-d-engagement-10-juillet-2018

تاریخ نشر 12/07/2018

قسمت بالایی صفحه