دیپلوماسی اقتصادی – هندوستان – رویکار خرید پنجاه بال طیاره نوع "ای.تی.ار." (۹ می ۲۰۱۷ / ۱۹ ثور ۱۳۹۶)

ما از امضأی نامه ای مربوط به اتخاذ اراده و تصمیم به خرید و فروش میان کمپنی هندی بنام "اندیگو" و کمپنی اروپایی ساخت و تولید طیاره های نوع "ای.تی.ار." درمورد مالکیت پنجاه بال طیاره قادر به پرواز فواصل متوسط از سوی کشور هندوستان، استقبال می کنیم.

JPEG

هزینهء این قرارداد به مبلغ تخمینی ۳،۱ میلیارد دالر برآورد شده است.

بهره برداری از این نوع طیاره های مسافربری به چالش های که رُشد چشمگیر تردد هوایی در هندوستان خلق کرده است، پاسخ خواهد داد.

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/inde/evenements/article/diplomatie-economique-inde-projet-d-acquisition-de-cinquante-avions-atr-09-05

تاریخ نشر 14/05/2017

قسمت بالایی صفحه