دیپلوماسی اقتصادی – هفتهء ابتکار و نوآوری در شهر شیکاگو (۲ می ۲۰۱۷ / ۱۲ ثور ۱۳۹۶)

هفتهء ابتکار و نوآوری فرانسوی در آخر هفته گذشته در شهر شیکاگو آغاز گردید.

JPEG

هفته متذکره که بروی عام مردم و علاقه مندان باز بود، یک فُرصت استثنأیی اجماع، تبادلات و مراودات برای ارتقای تحقیقات و بدعت فرانسوی بذریعهء برگزاری یک سلسله رویدادها در سومین بزرگ شهر ایالات متحده امریکا محسوب می گردد.

قونسلگری عمومی جمهوری فرانسه در شهر شیکاگو و بخش خدمات علمی و فرهنگی اش، اتاق تجارت فرانسه – امریکا، "الیانس فرانسوی" یا مرکز فرهنگی فرانسه، "بِزنِس فرانس" یا تجارت فرانسه و لیسه فرانسوی برنامه های این هفته را تنظیم نمودند. این هفته خاص تعداد زیاد شرکای امریکایی را گردهم آورد و بدینگونه شراکت های موجود را با پوهنتون های بزرگ و مطرح، نهادهای القاح و تسریع کننده فنآوری، انستیتیوت های تحقیقاتی منطقهء شیکاگو تحکیم بخشید و زمینه ایجاد عقد پیمان های مشارکت جدید را مساعد ساخت.

رخدادها دربرگیرنده کنفرانس های درمورد مسائل جنتیکی و امواج گرانشی از سوی محققین فرانسوی شناخته شده بسطح جهان، یک نشست تحت عنوان "شهرهای هوشمند" با کمپنی های "سیگفوکس"، "جی.سی. دِکو و شنایدر الِکتیرک" در داخل بزرگترین مرکز القاح فنآوری ایالات متحده امریکا "۱۸۷۱" است. یک "هاکاتون" ملاقات های دربارهء واقعیت مجازی و واقعیت های انبساط یافته با "ستارتوپ" فرانسوی "وندا وی.آر"، و همچنان کارگاه ها برای متعلمین لیسه های شیکاگو با دانشمندان فرانسوی و یک معرفی کارکردهای علمی لیسه فرانسوی نیز دایر گردید.

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-economique-et-commerce-exterieur/actualites-liees-a-la-diplomatie-economique-et-au-commerce-exterieur/2017/article/diplomatie-economique-semaine-de-l-innovation-a-chicago-02-05-17

تاریخ نشر 10/05/2017

قسمت بالایی صفحه