دیپلوماسی اقتصادی : عزیمت سفیر فرانسه به شهر مزارشریف و ولایت بلخ (۹ – ۱۲ مارچ ۲۰۱۷ / ۱۹ – ۲۲ حوت ۱۳۹۵) [fr]

آقای فرانسوا ریشیهِ، سفیر فرانسه در افغانستان با استفاده از این برنامهء سفربری به ولایت بلخ، با شرکای اقتصادی ملاقات و گفتگو نمود.

حضور کشور فرانسه بسطح خودش، در انکشاف ولایت بلخ و نزدیکی میان ملت های مان نقش داشته و سهیم است.

JPEG

آقای ریشیهِ سفیر فرانسه در محل تولید قالین های "شرکت بازار افغان" که با حمایت انجمنی بنام "تورکواز مونتیین" (کوه فیروزه) در راستای توسعهء این فعالیت سنتی و جوابگویی به تقاضای بیرونی کار می کند، نیز حضور بهم رسانید. موفقیت این برنامه ابعاد حیرت برانگیزی بخود اختیار کرده، و این امر بیانگر ظرفیت ها و توانایی افغانان به پیروز شدن در بازارهای بین المللی جهان شمول است. http://turquoisemountain.org/

JPEG
JPEG
JPEG
JPEG
JPEG
JPEG
مراحل مختلف تولید قالین

سفیر فرانسه طی این عزیمت خویش از برنامه های عمده توسعوی که از سوی آژانس انکشافی فرانسه (ای.اف.دی.) در منطقه و دفتر همکاری فرانسه در وزارت زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان پشتیبانی می گردد، ارزیابی و نظارت بعمل آورد.

JPEG
JPEG
JPEG تفتیش و مراقبت از کوپراتیف پنبه چمتال که از سوی حکومت فرانسه تمویل می گردد :
سفیر فرانسه درمورد موثریت رویکار و روی دست گرفتن راه های بهبود با زارعین گفتگو می کند.

JPEG
فارم تحقیقاتی تخم های بذری دهدادی : در آنجا دفتر همکاری فرانسه در وزارت زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان تجارب زراعتی را هدایت می کند.

هیئت فرانسوی متعاقباً عازم سرحد افغانستان با اُزبکستان گردید و در آنجا از تأسیسات غضنفر گروپ که در بخش های انرژی، تعمیرات، صنعت سیاحت، بانکداری و غیره فعال است، بازدید نمود.

JPEG
JPEG

انجام بازدیدی از شهرک حیرتان ، قسمت تجارتی بندرگاه مرزی و تأسیسات خط آهن، فُرصت درک و مشاهده انکشاف سریع تبادلات میان آسیای مرکزی و افغانستان، و ظرفیت ها و توانمندی های بالقوه این چهارراه بین آسیای مرکزی، جنوبی و غربی و حتی فراتر از آن بصوب شرق دور و اروپا را فراهم ساخت.

JPEG

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه