دیپلوماسی اقتصادی – "سفران رئوسک" قرارداد دوربین نجومی بزرگ اروپایی آینده را در کشور شیلی کسب نمود.

فرانسه از موفقیت "سفران رئوسک" شعبهء کمپنی "سفران الِکتریکز اند دِفِنس" (سفران وسایل برقی و دفاعی) که دیروز با سازمان تحقیقات ستاره شناسی در قطب جنوب، یک قرارداد مربوط به دوربین نجومی بزرگ اروپایی آینده (تِلِسکوپ بی نهایت عریض) را امضآ کرد، استقبال می نماید.

دوربین نجومی مذکور در کشور شیلی نصب گردیده و بزرگترین دوربین نجومی در جهان خواهد بود، و حین بهره برداری اش که در سال ۲۰۲۴ میلادی (۱۴۰۳ هجری شمسی) پیش بینی شده است، زمینهء انجام پیشرفت های چشمگیر را در علم ستاره شناسی فراهم خواهد ساخت.

این پرونده از سال ۲۰۱۲ میلادی (۱۳۹۱ هجری شمسی) بدینسو، از حمایت متداوم دوایر فرانسه و بخصوص از پشتیبانی وزارت اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه برخوردار بود. پرونده متذکره ۹۰ فُرصت شغلی بسطح بلند کیفی را در فرانسه ایجاد، و زمینهء گشایش یک مرکز جدید تولیدات را در شهر پواتیه مساعد خواهد کرد. این دست آورد بیانگر پیروزی فنآوری پیشرفته فرانسه نیز می باشد.

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-economique-et-commerce-exterieur/actualites-liees-a-la-diplomatie-economique-et-au-commerce-exterieur/2017/article/diplomatie-economique-contrat-obtenu-par-safran-reosc-pour-le-futur-telescope

تاریخ نشر 04/06/2017

قسمت بالایی صفحه