دیپلوماسی اقتصادی – رده بندی "تومسون – رویترز" درمورد نوآوری و ابداع عامه (۸ مارچ ۲۰۱۷ / ۱۸ حوت ۱۳۹۵)

رده بندی "تومسون – رویترز" منتشره اول ماه مارچ ۲۰۱۷ (۱۱ حوت ۱۳۹۵) در رابطه با "۲۵ نهاد عامه ای که در راستای پیشرفت علوم و تِکنالوژی در جهان بیشترین سهم را داشته اند"، بر ظرفیت ابداع یا ابتکار و تحرک مراکز تحقیقاتی فرانسه مُهر صحه گذاشته و آن را تأیید می کند.

JPEG

کُمیساریایی انرژی هسته ای و انرژی های بدیل دومین مقام این درجه بندی را از آن خود ساخت. مرکز ملی تحقیقات علمی، انستیتیوت ملی صحت و تحقیقات طبی و انستیتیوت پاستور، بنوبه در جایگاه های هشتم، نُهم و دهم فهرست بندی مذکور قرار گرفتند.

اساس این رده بندی را ادغام داده های وابسته به مالکیت فکری، تعداد مجوزه ها و نشرات مندرج در بانک داده های سکوهای "تومسون – رویترز" طی هشت سال گذشته، تشکیل می دهد.

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-economique-et-commerce-exterieur/actualites-liees-a-la-diplomatie-economique-et-au-commerce-exterieur/2017/article/diplomatie-economique-classement-thomson-reuters-de-l-innovation-publique-08-03

تاریخ نشر 12/03/2017

قسمت بالایی صفحه