دیپلوماسی اقتصادی – تشکیل جلسهء شورای راهبردی صادرات به ریاست ماتیاس فِکل (۱۴ مارچ ۲۰۱۷ / ۲۴ حوت ۱۳۹۵)

بروز سه شنبه ۱۴ مارچ ۲۰۱۷ مصادف به ۲۴ حوت ۱۳۹۵، آقای ماتیاس فِکل، منشی دولت مسئول تجارت خارجی، ارتقای صنعت سیاحت و امور فرانسوییان مقیم خارج، هشتمین شورای راهبردی صادرات فرانسه را ریاست نمود.

JPEG

طی دو سال گذشته این نهاد هادی پلان راهبردی فرانسه در بخش صادرات، فعالان خدمات عامه و سکتورهای خصوصی ای را که در امر پشتیبانی از جهانی سازی شرکت های ما مداخله موثر و مثبت نمودند، گردهم آورد.

JPEG

این ساختار جدید حمایت که بیشتر قابل دید، منظم تر و کارآتر است، زمینهء دستیابی پیشرفت های چشمگیر را مساعد ساخت. در جلسهء صبح سه شنبه ۱۴ مارچ (۲۴ حوت)، علی الخصوص یک نتیجه گیری از تصامیم اتخاذ شده بعد از مجتمع نخست مورخ ۱۱ ماه مارچ سال ۲۰۱۵ میلادی (۲۴ حوت سال ۱۳۹۳ هجری شمسی) درمورد همگامی با کمپنی های کوچک و متوسط فرانسوی بصوب صادرات، انجام یافت.

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-economique-et-commerce-exterieur/actualites-liees-a-la-diplomatie-economique-et-au-commerce-exterieur/2017/article/diplomatie-economique-reunion-du-conseil-strategique-de-l-export-sous-la

تاریخ نشر 15/03/2017

قسمت بالایی صفحه