دیپلوماسی اقتصادی – ایالات متحده امریکا – جاذبیت فرانسه – اتاق تجارت امریکا : انتشار شاخص های سال ۲۰۱۶ / ۱۳۹۵ (۱۸ جنوری ۲۰۱۷ / ۲۹ جدی ۱۳۹۵)

شاخص های اتاق تجارت ایالات متحده امریکا منتشره ۱۷ جنوری (۲۸ جدی) که روحیهء سرمایه گذاران امریکایی را در فرانسه مورد تحلیل و تدقیق قرار می دهد، جاذبیت فرانسه را تأیید می کند.

در زمرهء محرکه های جاذبیت فرانسوی که بخصوص در این گزارش تحقیقی برجسته شده است : کیفیت زندگی، کیفیت زیربناها، دسترسی والا و ممتاز به خدمات صحی، همانند ابداع و پویایی بخش دیجیتالی. زیرا %۸۱ رهبران امریکایی در این عرصه، کشور فرانسه را یک هدف جاذب و گیرا توصیف می نمایند. این گرایش دیروز در پاریس، با اعلام فیسبوک مبنی بر ایجاد نخستین برنامه همگامی "ستارتوپ" اش (آغازین) - ("ستارتوپ گاراژ از فیسبوک") در داخل "پایگاه اِف" که بزرگترین مولد جهان بوده و از سوی اکزاویهِ نیئل تمویل می شود، تأیید گردید. باید گفت که "ستارتوپ" یادشده در ماه اپریل سال جاری میلادی افتتاح خواهد شد. این اعلان با خبر گشایش یک لابراتوار ابتکار با شراکت انستیتیوت علوم سیاسی پاریس همراه بود. پنج "ستارتوپ" در چوکات برنامه ای که در نهایت از دستکم پانزده دست اندرکار جوان طی ۶ ماه پذیرایی خواهد نمود، قبلاً برگزیده شده اند.

قابل یادآهانی است که آقای ژان – مارک ایرو، وزیر امور خارجه و انکشاف بین المللی فرانسه درماه سپتامبر سال میلادی گذشته، اعضای اتاق تجارت امریکا را بحضور پذیرفته بود.

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-economique-et-commerce-exterieur/actualites-liees-a-la-diplomatie-economique-et-au-commerce-exterieur/2017/article/diplomatie-economique-etats-unis-attractivite-de-la-france-edition-2016-du

تاریخ نشر 19/01/2017

قسمت بالایی صفحه