دیپلوماسی اقتصادی – آغاز "ماه سرمایه گذاری در فرانسه" (از 15 سپتامبر تا 15 اکتوبر 2015 مطابق 24 سنبله الی 23 میزان 1394) [fr]

JPEG

برنامهء "ماه سرمایه گذاری در فرانسه" بتاریخ 15 سپتامبر (24 سنبله) شروع شده و تا 15 اکتوبر(23 میزان) ادامه خواهد داشت. طی این چهار هفته رویدادهای خاصی در کم و بیش پنجاه سفارت فرانسه، جهت ارتقای زمینهء جلب و جذابیت سرزمین فرانسه نزد تصمیم گیرندگان اقتصادی محلی انسجام داده خواهد شد.

هدف این ابتکار بی سابقه، در عین زمان و براساس معرفی مشابه، متمرکز است بر : آگاهی دهی و تشویق تصمیم گیرندگان اقتصادی و شبکه های ارتباط دهی نظریات عامه در مورد شانس های دست داشته فرانسه، اصلاحات جاری در عرصهء رقابت و تدابیر اتخاذ شده برای پذیرایی بهتر از سرمایه گذاران بین المللی در کشور.

عملکرد فوق الذکر در برنامه آینده سال 2016 (1395) گسترش خواهد یافت.

JPEG

تاریخ نشر 21/09/2015

قسمت بالایی صفحه